ஜெயம் ரவி பட த்தில் நடித்த இவரை ஞா பகம் இருக்கா.? நடிகர் சும னின் ம னைவி யார் தெரி யுமா.? புகைப்ப டத்தை பார் த்து இவரா என்று அதி ர்ச் சியாகும் ரசிக ர்கள்..!!

சி னிமாவில்    நடிக ர்களு க்கு   எந்த அளவு   முக் கியத் துவம்   கொ டுக்கின் றார்கள்  அதே அளவுக்கு  திரை ப்பட த்தில்  வரும்   கா மெடி   நடி கர்களு க்கும்   அந்த   மு க்கியத் துவம்   கொடு க்கின்றா ர்கள். ஏனெ ன்றால்   பல   பட ங்கள்     காரண ங்களு க்காகவும்   ப ண்ணும்   காமெடி  திரை ப்படங்கள் மோடி வெற்றி   பெற்று ள்ளது. அந்த வகையில் காமெடி நடிகர் சுமன்   ஷெட் டியும்   ஒருவர்.

 

நடிகர் ஜெயம் ரவி   அ றிமுக மான  ஜெ யம்   திரை ப்பட த்தில்  அவரது  தோ ழனா க  நடித்தன்   மூ லம்   த மிழ்   சினிமாவில்   அ றிமுக மானார். அதனை   தொடர் ந்து, கு த்து   மற்றும் 7ஜி   ரெயி ன்போ   காலனி போன்ற   திரை ப்பட ங்களில்   நடித்து   பெரு வாரி யான   ரசிக ர்க ளின்   கவன த்தை   ஈர் த்தார்.

 

நடிகர் விஷாலின்   ச ண் டக்கோழி, நடிகர்   அஜி த்தின்   வரலாறு, நடிகர்   தனு ஷின்   படி க்காதவன்   போன்ற படங்களில்   முக் கியமா ன   கதா பாதிரங்க ளில்   நடி த்துள் ளார். கடந்த வருடம்   வெளி யான   விள ம்பரம்   என்ற   பட த்துடன்   சேர் த்து   மொத்தம் 14   த மிழ்   திரை ப்பட ங்களில்   நடித்து ள்ளார்.

 

இவர்   பி றவியிலேயே   பெரிய   பண க்காரர்   ஐதராபா த்தில்   உள்ள உள்ள ஒரு   ப ணக்கா ர   வீட்டில்   தான் இவர்   பிற ந்தார். இரு ந்தா லும்   இவர்   பே சும்   ஸ்லாங்   மற்றும்   பாடி   ஸ்டைல் இவரை   சினி மாவுக்கு   கொண்டு வந்தது. கடந்த 2009-ம் ஆண்டு   நாக   ப வானி   என்பவரை   தி ரு ம ண ம்   செய்து கொண்ட

 

அவர் 2015-ம் ஆண்டு “சொம்பு சின்ன   ச த்தியம்” என்ற   திரை ப்பட த்தில்   ஹீ ரோ வாக   நடித்தார். அதனை   தொடர் ந்து   தெலு ங்கு  திரை ப்பட ங்களில்   காமெடியன்   கதா பாத்தி ரத்தில்   நடித்து வரும் இவருடைய   சமீ பத்திய   புகை ப்பட ங்கள்   மற்றும் இவரது   தி ரு ம ண   புகைப டங்கள்   சில இதோ உங்கள்   பார் வைக்கு.

 

மேலும் 2015 ஆம் ஆண்டு இவர்   நடி த்தது   வந்த Chembu Chinna Satyam   திரை ப்பட த்தின்   அதில் இவரின்   திரை ப்பட த்தில்    காட் சியில்   இருந்து சில   பு கைப்ப டங்கள்   வை ரல் ஆகி இருந்தது அதில்   நடி கையுடன்   இருக்கும் புகை ப்படம்   இவர்   ஆ ரம்பத் தில்   த மிழ்   திரைப் படத்தில்   இருந்த   தோற்ற த்தை   விட இப்போது   வி த்தியாச மாக   உள்ளர். இதோ அந்த   புகை ப்படம்   நீங்களும்   பாரு ங்கள்…