அடே ங்கப்பா 3 தலைமு றைக ளாக தொடர் ந்து நடித்த நடி கைகள்..!! இதில் இந்த நடி கையும் உள் ளாரா.? இணைய த்தை கல க்கி வரும் வை ரல் வீடியோ பதிவு உள்ளே..!!

ஒரு   கால த்தி ல்  த மிழ்   சி னி மா வில்   மு ன்ன ணி   நடி கை களில்.  ஒருவராக   இரு ந்த வர்   நடிகை   ல ட்சு மி. இது வரை பல   நூறு   பட ங்கள்   நடி த்து ள்ளா ர்  நடிகை  ல ட்சுமி. இவர்  நடி ப்பில்   வெ ளியான ‘ச ம் சாரம்   அது  மி ன்சாரம்   திரை ப்படம்   இவ ருக்கு   மே லும்   பு கழ்   சேர் த்தது. நடிகை லட்சுமி   த மிழ்   திரை ப்பட  நடிகையும்  தொலை க்காட் சி   தொகு ப்பாளரும்   ஆ வார். இய க்க நர்  ம ல்லியம்   ராஜ  கோபா லால்   த மிழ்   திரை யுலகி ற்கு  அறிமு கம்   செ ய்யப்ப ட்டவர்.

 

அவரது முத ல்   படம்   ஜீவனா ம்சம்  1968ஆம்  ஆ ண்டு   வெளிவ ந்தது. நடிகை   ல ட்சுமியின்  தந்தை   ய ரகுடி  பாடிவ  ரத  ரா வ். அதனை   தொட ர்ந்து   இவரது   அம் மாவும்  ஒரு   த மிழ்   திரை ப்பட   நடிகை ஆவார். அவரது பெயர் ருக்மணி. இவர்   கு ழ ந்தை   நட்ச த்திர மாக   அறி முகமா னவர்   எ ன்பது   குறி ப்பிடத்த க்கது.

 

மேலும் தந்தை   வரத ரா வ்   ஆ ந்திர  மாநில த்தைச்   சேர் ந்த   நெ ல்லூர்   நகரை ச்   சே ர்ந்தவர். நடி ப்பதோடு   ச மூக  பிர ச்சி னைகளை   அ லசும்  திரை ப்பட ங்களை   த யாரி க்வும்   செய்து   வ ந்தார். நடிகை   ல ட்சுமியின்  தாய்   ரு க்மணி யும்   சிற ந்த   த மிழ்   நடி கையாக   விள ங்கினார். இத னால்   திரை ப்பட ங்களில்   நடி ப்பது   அ வருக்கு   இ ய ல்பாகவே   அ மைந் தது.

 

மேலும் 1977-ம் ஆண்டில்   வெ ளிவ ந்த   சில   நேர ங்க ளில்   சில   ம னி தர்கள்   எ ன்ற   எழு த்தா ளர்   செ யகா ந்தனி ன்   புதின த்தை   ஒட் டி   எடு க்கப்பட்ட   த மிழ்   திரை ப்பட த்திற்காக   சிற ந்த   நடிகை க்கான   தே சிய   வி ரு து   வா ங்கினார். அதன் பிறகு 1980-களில்   மு தன் மை   பா த்தி ரங் களில்   நடி ப்பது   குறை ந்த   போது  து ணை   நடி கையாக   பல   ப டங்க ளில்   நடி த்துள் ளார்.

 

மேலும்  ஜீன்ஸ்   பட த் தில்  பா ட்டி யாக   நடித்து   அ ணித்து   கவன த் தைக்   இ ற்தார். நடிகை லட்சுமி   அவ ர்கள்   400  பட ங்களு க்கும்   மே லாக   நடி த்துள் ளார். அதனை   தொடர் ந்து   இவரு க்கு  ஒரு   ம களு ம்   இரு க்கிறார். அவரும் ஒரு   திரை ப்பட   நடிகை   ஆ வார். இவர்   மு ன்னணி   நடிக ர்கள்  திரை ப்பட த்தில்   நடி த்து   பு கழ்   பெற் ற   தான் நடிகை ஐஸ்வர்யா   அவ ர்கள்.

 

இவர்   குண ச்சி த்திர   கதாபா த்திர த்தில்   நடித்து   வ ந்தார். மேலும் த மிழ், மலை யாளம், கன் னடம், தெலு ங்கு   என   சினி மாவில்  80, 90-களில்   கொ டிகட் டி   ப றந்து   உ ச்சி யில்   இருந் தவர். இவ ருக்கு   போ கபோ க    ப டவா ய் ப்புகள்   கு றைந் ததால்   அ ம்மா, அ க்கா   க தாபா த்திர த்தில்   தற்போது   ந டித்து   வ ருகி றார்   என் பது கு றிப் பிடத க்கது.  தற்போது   மூ ன்று    தலை முறைக ளாக   தொடர் ந்து   நடித்த   நடி கைகள்…