முதல் மரி யாதை படத்தில் நடித்த ரஞ்ச னியா இது.? ஆளே அடை யாளம் தெரி யாத அளவு க்கு மா றிவிட்…

பாரதி ராஜா சிறந்த   கி ராம த்து   பி ன்ன ணி   கொண்ட   அ ழகி ய   திரைபட ங்களை   இ யக் கி   உ ள் ளார் இன் றளவு ம்   அ வ ரின்   கு ரல்   தி ரை ப்படங்களி ல்   முன்னாடி அவர்   பே சும்   வ சன ம்   வண க்க த்தி ற்கு ரிய   பா ரதி  ராஜா பேசுகிறேன்   …

நடிகை பாவ னாவின் க ணவரை பார்த் துள்ளீ ர்களா.? என் னது, இந்த பிர பலம் தானா.? ர சிகர்க ளுக்கு அ…

த மிழ்   சினி மாவை   பொறு த்த வரை   ஏ ராலமா ன   நடிகைக ள்   உள்ளா ர்கள். அந்த   வகை யில்   நடிகை பாவனாவும் ஒருவர். இவர்   கே ரளா வைச்   சே ர்ந்த   ஒரு   இ ந்தி ய   ந டிகை  ஆவார். இவர்   தென் னி ந்திய   தி ரை யுல கில்  ப ணிபு ரிகிறார். அவர்…

ஒ ரே வருட த்தில் 50 பட ங்களில் நடித்த பி ரபலம் யார் தெரி யுமா.? இன் றுவரை அதை முறிய டிக்க…

அன்றைய   கா லத் தில்   டி எஸ் பாலை யா, சந் திர பாபு, என் எஸ்  கிருஷ் ணன், நாகே ஷ், மது ரம், தங்க வேலு மற்றும் மனோ ரமா போன்ற   ஏ ராள மான   நகை ச்சு வை   ந டிகர் கள்   இ ருந் தனர். அவ ர்களு க்கு   போ ட்டி யாக   க ளத் தில்   இ றங்கி பல   பே ர்…

ஒரே வரு டத் தில் 50 பட ங்க ளில் நடித்த பி ரப லம் யார் தெரி யுமா.? இன் றுவ ரை அதை முறி யடி க்க முடி…

அன் றைய கா லத் தில் டி எஸ் பாலை யா, சந் திர பாபு, என் எஸ் கிருஷ் ணன், நாகே ஷ், மது ரம், தங்க வேலு மற் றும் மனோ ரமா போ ன்ற ஏ ராள மான நகை ச்சு வை ந டிகர் கள் இ ருந் தனர். அவ ர்களு க்கு போ ட்டி யாக க ளத் தில் இ றங்கி ப ல பே ர் வ ந்தா ர்கள். அ…

பிரபல நடிகர் பெரிய க ருப்பு என் னவா னார் தெரி யுமா.? அட கொடு மையே இவரு க்கா இப்படி ஒரு ப…

சி னிமா வை   பொறு த்தவ ரை  பல   நடிக ர்கள்   நடிகைகள் நடித்து   பி ரப லம்   ஆ கிவிடு கிறா ர்கள். ஒரு சிலர் மற்றும் பட   வா ய்ப்பு   இல் லாமல் அந்த படத்துக்கு பிறகு என் னவாண ர்கள்  என்று  தெரி யாமல்  போய் விடு கிறது. அந் தவகை யில்   கடை சிவ…

நடிகை இனி யாவின் அக் காவை பார் த்துள்ளீ ர்களா.? என்னது, அவரும் ஒரு பி ரபல நடிகை தானா..!! எதி ல்…

த மிழ்   சி னிமா   உ லகி ல்  மிக   பி ரபல மான   நடிகை   எ ன்றல்  இனியா. இவர் 2005ஆம் ஆண்டு   மலை யாள த்தில்   வெ ளிவ ந்த   சைரா என்ற   பட த்தின்   மூ லம்   சி னிமாவு க்கு   அ றிமுக மானார்   எ ன்ப து   குறி ப்பிட த்தக்கது. அதனைத்   தொட…

பீ மா படத்தில் திரி ஷாவுக்கு தங் கையாக நடித்த பொ ண் ணா இது.? அட, இந்த பி ரபல நடி கையா.?…

நடிகர் விக்ரம் தற்போது  தவி ர்க்க  முடியாத ஒரு நடிகராக  வளர் ந்து கொண்டு வருகி றார். நடிகர் விக்ரம் ஆரம்ப   கா லத் தில்  பல   க ஷ்ட ங்க  ளை  அ னுபவித் து   உள்ளார் என்பது பல ருக்கும் தெரியா த ஒரு உ ண்மை. இவர் ஒரு   கி றிஸ் தவ   கு டும்…

விக்ரம் பட நடிகை பிரிய ங்காவா இது.? அட, என்ன இப்படி ஆகி ட்டாங்க.? தற்போது என்ன செ ய்கிறார் தெரி…

நடிகை   பிரிய ங்கா   உபே ந்திரா   ஒரு   இ ந்தி ய    திரை ப்பட   நடிகை மற்றும்   மா டல்   ஆவார். அவர்   பெ ங்காலி, இந்தி, தெலு ங்கு, கன் னடம், த மிழ்   மற்றும்   ஒ டியா   ஆகிய  பல   ப டங்க ளில்   நடி த்துள் ளார்   எ ன்ப து   குறி ப்பிடத…

சன் மியூசிக் தொகு ப்பாளி vj தியாவா இது.? தி ருமண த்திற்குப் பிறகு அடை யாளம் தெரி யாத அளவு க்கு…

சன் டிவியில் ஒரு   மு ன்ன ணி   சே னல்   இதில்   சீ ரிய ல்கள்   மூ லம்   இந்த   சே னல்   ம க்க ள்   ம த்தியி ல்   பி ரபல ம்   அடை ந்தது என்று தான்   சொ ல்ல   வே ண்டும். அந் தவ கையில்   ச ன்டி வியில்   2015ஆம் ஆண்டு முதல் 2017ஆம் ஆண்டு வரை…

நடிகர் கலைய ரசனின் ம னைவி யார் தெரி யுமா.? என்னது, அவ ங்களும் ஒரு பிரப லமா.? புகை ப்பட த்தை…

கலையரசன் ஒரு   இ ந் தி ய   நடிகர் ஆவர். இவர்   த மி ழ்   தி ரை யுல கில்  பணியா ற்றுகிறார். அவர் இயக்குன ர்க ளான   மை ஷ்கி ன்   பா ர்த் தி பா ஸ்க ரின்   அர் ஜுன ன்   கா தலி யுட ன்  ஆனால்  பட ம்   வெ ளி யிடப்   படா மல்  உ ள் ளது. பின்னர் அவர்…