இயக்குநர் பிரபு சா லமனின் மக ன் யார் தெரி யுமா.? என்னது, இந்த பட நடி கரா..!! புகை ப்படத்தை…

த மிழ்   சி னிமாவில்   ஏரா ளமான   இயக்கு னர்கள்   உள்ளா ர்கள். அதில் ஒரு சிலர்   ம ட்டுமே   தனது முதல்   திரைப்ப டத்திலே   ம க்கள்   இடம்   புக ழ்   பெற்று   வருகி றார்கள். அந்த வகையில் இயக்குநர் பிரபு சாலமன் ஒரு   இ ந்திய   தி ரைப்பட   …

நடிகர் முர ளிக்கு இன்னொரு மக னும் உள் ளாரா..!! அது யார் தெரி யுமா.? பலரும் பார் த்திராத அ றிய…

தெ ன்னி ந்தியாவில்   பிரபல   நடி கராக   திகழ் ந்தவர்   தான் நடிகர் முரளி. அவர்   த மிழ்   மற்றும்   கன் னட   திரைப்ப டங்களில்   முன்னணி மற்றும் துணை   வேட ங்களில்   தோன்றினார். இவரை புரட்சி   நாய க்கன்  என்று அழைக்க ப்படுகிறார். மேலும்,…

நடிகை ராதாவின் மக ள் துளசி என் னவானார் தெரி யுமா.? பட வா ய்ப்பு இல்லா ததால் என்ன செ ய்கிறார்…

நடிகை  ராதா ஒரு  இ ந்தி ய   திரைப்பட நடிகை  ஆவார். இவர்  பெரும்பாலும்   த மிழ்   மற்றும்   தெலு ங்கு   திரைப்ப டங்களில்   நடித்து வருகிறார். அவர் சில   மலை யாளம், கன் னடம்   மற்றும்   இ ந்தி   மொழிக ளிலும்   நடித்து ள்ளார்  என்பது   …

விண் ணைத்தா ண்டி வ ருவாயா படத்தில் விடிவி கணேஷ் ரோ லில் முதலில் நடிக்க இரு ந்தது இந்த பிரப…

பொ துவாகவே   த மிழ்   சி னிமாவில்   அந்த   கா லம்   முதல் இந்தக்   கா லம்   வரை   கா த ல்   கதைகள் இல்லாமல் எந்த ஒரு   திரைப்ப டங்களும்   வெளிவ ருவதில்லை. அந்தவ கையில்   பெரு ம்பாலும்   ம க்கள்   வாழ் க்கையில்   சி னிமாவில்   வரை   கா த ல்…

கண் ணான க ண்ணே சீ ரியல் நடிகைக்கு இவ்வளவு பெரிய மக ளா.? நடி கைகளை மி ஞ்சும் பே ரழகு..!! இணைய…

த ற்போது   ப லரும்   சீ ரியலை   விரு ம்பி   பார் த்து   வருகி றார்கள். முன்பெல்லாம்   வீ ட்டில்   உள்ள   பெ ண்கள்   மட்டும்   சீ ரியலை   பார்த்து   வந்தா ர்கள். ஆனால், இப்பது   சி றுவர்கள்   முதல்   பெரிய வர்கள்   வரை   அ னைவாரும்   விரு…

கா வலன் பட த்தில் நடித்த நடி கையை ஞாப கம் இருக்கா.? ஆ ளே அடை யாளம் தெரி யாத அள வுக்கு…

த மிழ்  சி னிமாவின்   வசூல்   சக்க ரவர்த்தி  என்றல் அது நடிகர் விஜய். அனைத்து   இயக்கு னர்களுடனும்   கூட்டணி அமைத்து பல   திரைப்ப டங்கள்   நடித்து ள்ளார்    என்பது   குறிப்பி டத்தக்கது. ஆனால், இன்றுவரை ஒருசில சூப்பர்  ஹி ட்   இய க்குனர்க…

கா வலன் படத்தில் நடித்த நடி கையை ஞாப கம் இருக்கா.? ஆ ளே அடை யாளம் தெரி யாத அளவுக்கு மாரிவி…

த மிழ்  சினிமாவின் வசூல்   சக்க ரவர்த்தி  என்றல் அது நடிகர் விஜய். அனைத்து   இயக்கு னர்களுடனும்   கூட்டணி அமைத்து பல   திரைப்ப டங்கள்   நடித்து ள்ளார்  என்பது   குறிப்பி டத்தக்கது. ஆனால், இன்றுவரை ஒருசில சூப்பர்  ஹி ட்   இய க்குனர்க ளுடன்…

மு ந்தானை முடி ச்சு படத்தில் நடித்த இவரை ஞாப கம் இருக்கா.? 450க்கும் மேல் பட த்தில் நடித்த…

திரை த்து றையில்   உள் ளவர்கள்   ப லரும்   ஆரம்ப   கால த்தில்   திரைப்ப டங்களில்   சி றிய   கதாபா த்திரம்   மட்டுமே நடித்து அதன் பிறகு   சி னிமாவில்   இந்த நல்ல   இட த்துக்கு  வந்து   இரு ப்பார்கள். அதில் பலர் வாழ் க்கையி ல்  எடுத்த தவறான …

போ லீஸ் ஆடை அணிந்து இருக்கும் இந்த சி றுவன் யார் தெ ரிகிறதா.? இன்று இ ந்திய சி னிமாவில் முன்…

மலை யாள  நடிகர், நடிகைக ளுக்கு   த மிழ்   சி னிமாவில்   எப்பொதும்   ஏரா ளமான   ரசிக ர்கள்   உள்ளா ர்கள். அங்க இருந்து   த மிழ்  சினி மாவுக்கு   வந்து   சாதி த்தவர்கள்   ஏரா ளம். அந்த வகையில் நடிகர் நிவின் பாலி ஒருவர். இவர்   இ ந்தி ய   திரை…

38  வ யதில் தி ரும ணம் செய்து கொண்ட நடிகை சந்திரா..!! மாப்பி ள்ளை யார் தெரி யுமா.? இந்த நடிக…

தற்போது   ப லரும்   சி னிமாவை   விட   சீ ரியலை   தான்   விரு ம்பி   பார்கி றார்கள். அந்த வகையில் வி ஜய்  தொலை க்காட் சியில்   கா தலி க்க   நேரமி ல்லை   என்ற   சீ ரியலில்   நடித்து  பி ரபல மானவ ர்   தான் நடிகை சந்திரா   ல க்ஷ்மணன்   என்பவர்.…