காமெடி நடிகர் ம னோபா லாவின் ம னைவி மற்றும் மக னை பார் த்துள் ளீர்களா.? அப் பாவை போலவே கொ ஞ்சமும் மா றாமல் இருக்கும் மக னை பார் த்து ஆச் சர்ய த்தில் ரசிக ர்கள்..!!

உ டல்   அமை ப்புக்காக   பல ர்   தன் னை   கி ண் ட ல்   செய் வத னை   கூ ட, தனது   ப லமா க   மாற்றி   சி னிமா வில்   வெ ற்றி   கண்ட வர்   நடி கர்   மனோ பாலா. இவர்   த மிழ்   சினிமாவில்   எத் தனையோ   காமெ டி   நடிக ர்க ள்   வந்து   சென் றாலும்   ஒரு   சி ல   ந டிகர்கள்   ம ட்டுமே   ர சிக ர்கள்   ம த்தியில்   நீங் காத   இ டத்தை  பிடி த்து   விடுகி ன்றார் கள். அந்த   வகை யில்   நடிகர்   ம னோபாலா   ஒருவர்   என் பது   குறி ப்பிட தக்கது.

 

இவர்   ஆர ம்ப   கால த்தில்   பாரதிரா ஜாவிற்கு   து ணை   இய க்குனராக   ப ணியா ற்றி னார்   நடிகர் மனோபாலா.மேலும் இவரை   சி பாரிசு   செய் தது   வே று  யா ரும்   இல் லை   நம்   உல கநாயகன்   கமல ஹாசன் தான். பார திராஜா   இயக்க த்தில்

 

கடந்த 1979ஆம் ஆண்டு   வெ ளி யான   புதி ய   வா ர்ப் புகள்   பட த்தில்   து ணை   இய க்குனராக   பணி யாற்றி னார்   நடிகர் மனோபாலா. மேலும் இந்த   திரை ப்படத்தில்   பஞ் சாய த்து   நப ராக   ஒரு   சி றிய   கா ட்சியி ல்   கூட   நடி த்திரு ப்பார் மனோபாலா.

 

அத ன்பின்னர்   ப ல்வேறு   திரை ப்பட ங்களில்   சி றுசி று   கதா பாத்திரத் தில்  நடித்து வந்த மனோபாலா   பின் னர்   இயக் குன ராகவும்   அவ தாரம்   எடுத் தார்.இவர் முதன் முதலில்  கா ர்த்தி   மற்றும்   சு காசினி   வைத்து   ஆகா யக ங்கை   என்ற   திரை ப்பட த்தை   இ யக்கி யிரு ந்தார்.

 

அதன் பின்னர்   ப ல்வே று   திரை ப்பட ங்க ளை   இய க்கி னார்   நடிகர் மனோபாலா. அதன் பிறகு  இ றுதி யாக   ஜெ யராம்   நடிப் பில்   கடந்த 2002 ஆம்   ஆண்டு   வெ ளி யான   நை னா   திரை ப்பட த் தை   இ யக்கி யிரு ந்தார். மேலும்   சது ரங்க   வே ட்டை, பா ம்பு   சட் டை ,சது ரங்க   வேட்டை 2   போ ன்ற பல் வேறு  திரை ப்பட ங்க ளை   த யாரித் திருக் கிறார்   மனோ பாலா.

 

அ துமட்டு மல் லாது   சன் டி வியில்    ஒளி பரப் பான   புன்ன கை   பாலிமர்   தொ லைக்கா ட்சியில்   ஒ ளிபர ப்பான  7 7 7 போ ன்ற   சின் னத்தி ரை   தொ டர்க ளையும்   ம னோ பாலா   இ யக்கி யிரு க்கிறார். இதுவரை 14   தி ரைப்ப டங்க ளை   இய க்கிய   ம னோபாலா 19   சின்ன த்திரை   தொ டர்க ளை   இய க்கியு ள்ளார். மேலும் இது வரை   நூற் றுக்கும்   மே ற்பட் ட   திரை ப்பட ங்களி லும்   நடி த்திரு க்கிறா ர்.

 

நடிகர்  ம னோபா லா   என்று   சொ ன்னவு டன்   நம்   நினை விற்கு   மு தலில்   வ ருவது   இவரது   ஒ ல்லி யான   உ டல் அமைப் பு தான். தற்போ து   இவ ரின்   ம னைவி   மற் றும்   மக னுடன்   எடு த்துகொ ண்ட   புகை ப்படம்   வைர ளாகி   வருகி ன்றது. அவர்   தன து   ம னைவியினை   பார் த்ததை  குறி த்து   பே சியதை   கூட   ப திவி ட்டு   வரு கின் றனர்…