90களில் கல க்கிய நடிகை விந் தியா வுக்கா இப்படி ஒரு நி லைமை.? அட ப்பாவமே ப ரிதா பமான நிலை க்குத் தள் ளப்பட்ட நடிகை..!! அதி ர்ச் சியில் வரு ந்தும் ரசிக ர்கள்..!!

1,510

சினி மாவை   பொறு த்தவ ரை   அழ கு   திற மை   இரு ந்தால்   மட்டும்   சாதி க்க   முடி யாது. அதையும் தாண்டி லக் என்ற   வி ஷயம்   க ண்டி ப்பாக   இரு க்க   வேண் டும். இந் தவகை யில்   90களில்   கா லகட்ட த்தில்  அ றிமு கமான   நடிகை   விந்தி யாவும்  ஒருவர். இவர்   த மிழி ல்  நடிகர்  ரகுமான் நடிப்பில் 1999ஆம் ஆண்டு   வெளி யான  சங்கமம் என்ற   திரை ப்பட த்தின்   மூ லம்   க தாநாய கியாக  அ றிமுகமா னார்.

 

அந்த படத்தில்   இட ம்பெ ற்ற   மா ர்கழி த்   திங்கள் என்ற பாடல்   அ ப்போ தைய   90களின்   பா டலாக  இரு ந்திரு க்கும். அந்தப் படத்தின்   மூ லம்   பி ரப லம்   அடை ந்தவர்   தான் நடிகை விந்தியா. மேலும்   ச ங்க மம்   திரை ப்பட த்தின்   வெற் றியைத்   தொடர் ந்து   இவருக்கு   அடு த்த டுத்து   பட   வா ய்ப்புக ள்   குவி ந்தது.

 

சங்கமும்   திரை ப்பட த்தின்   பின்னர் திருநெ ல்வேலி, கண்ணுக்கு கண்ணாக போன்ற பல்வேறு   திரை ப்பட ங்களில்   இவர்   நடி த்திரு ந்தார். ஆனால் சங்கமம்   திரை ப்பட த்திற்குப்   பின்னர் இவருக்கு வேறு எந்த பெரிய பட   வாய் ப்பும்   வெ ற்றிபெ ற   வில் லை. த மிழ்   ம ட்டுமல் லாமல்   மலை யாளம் மற்றும் தெலு ங்கு   பட ங்களி ல்   நடித்து   வந் தார்   நடிகை விந்தியா.

 

இவருக்கு பட   வா ய்ப்புக ள்   குறை யவே   கடந்த 2008ஆம் ஆண்டு   பானு ப்பிரி யாவின்   சகோத ரரான கோபா லகிருஷ் ணன்   எ ன்பவ ரை   தி ரும ணம்   செய்து   கொ ண்டார். பின் அவ ர்க ளுக்கு   க ருத் து   வே றுபா டு   கா ரண மாக   2012ம் ஆண்டு   வி வாக ரத் து   பெற்று   பிரி ந்து   வி ட்டா ர்கள். பிறகு   சி னிமாவி ல்   இருந்து   ஒ துங் கி   அதி முகவில்   இணை ந்தே   தி முகவிற் கு   எ திரா க   பல   பிர ச்ச னைக ளிலும்   செ ய்தார்.

 

இள ம்வய தில்   ஆர ம்ப த்தில்   குடு ம்ப ப்பாங் கான   நடித்த நடிகை விந்தியா பின்னர் ப ட   வா ய்ப் புகள்   குறை யவே   க வ ர்ச் சியை   கா ட்டி   பல  பாட லு க்கு   நடனம் ஆடி   இரு ந்தால்  எப்படி ஒரு நிலையில்   இ ளம்   வ யதி ல்   படும்   க வர் ச்சி யாக   போ ட் டோ   ஷூ ட்   நடத்தி   வந்த   நிலை யில்   தற்போது   உ ள் ள   புகை ப்பட ம்   வெளி யாகியு ள்ளது…

 

Comments are closed.