இயக்குனர் நெல்சனின் ம னைவி இவ ர்தானா.? முத ன்மு றையாக மனை வியின் புகைப்ப டத்தை வெளி யிட்டு ர சிகர்க ளுக்கு அ திர் ச்சி கொடு த்த இயக்குனர்..!! வைர லாகும் காட்சி உள்ளே..!!

1,165

தெ ன்னி ந்திய   சி னிமா வில்   சின்ன த்தி ரையில்   இருந்து   எ த்தனை யோ நடிகர்-நடிகைகள் வெள் ளித்தி ரைக்கு   சென்று   சாதி த்து   வருகி றார்கள். அவர்களை   போ லேவே  சின்ன த்திரை   இய க்குனர்   இயக்கு னர்களும்   வெள் ளித்தி ரையில்   தன்   திற மையை   கா ட்டி   வ ருகின் றார்கள். அ ந்தவ கையில்   2018ம் ஆண்டு லேடி சூப்பர்ஸ்டார் நயன்தாரா மற்றும் நகைச்சுவை நடிகர் யோகி பாபு   நடி ப்பில்   வெளி யான   கோ லமாவு கோ கிலா   என்ற   நகை ச்சுவை   திரை ப்படம்   இய க்கிய   நெல்சன் திலீப் குமாரும் ஒருவர்.

 

இந்த படம் இவரது திரைப்   பய ணத்தை   தி ருப்புமு னையாக   அமை ந்தது. மேலும்   சின் னத்தி ரையில்   பிரபல நி கழ்ச்சி யான   ஒ ல்லி   பெ ல்லி, ஜோடி நம்பர் ஒன், சூப்பர் சிங்கர், பிக்பாஸ் போன்ற   தொட ர்களை   இயக்கி வந்த நெல்சன் இந்த   திரை ப்பட த்தின்   மூ லம்   வெள் ளித்தி ரையில்   பி ரபல   இய க்கு னராக   உள் ளார்  எ ன்பது   குறி ப்பிடத க்கது.

 

மேலும் இவரது முதல்   திரை ப்படம்   இது   கிடை யாது.! நடிகர் சிம்பு மற்றும் நடிகை ஹன்சிகா நடிப்பில் எடு க்க ப்பட்ட   வே ட்டை  ம ன்னன்   என்ற   திரை ப்படம்   தான் இவரது முதல்   திரை ப்படம்   ஆனால் அந்த   திரை ப்படம் ஒரு சில   கார ணத்தி னால்   இ ன்னும்   திரை க்கு   வரா மல்   இரு ந்து   வருகி றது.

 

இப்படி ஒரு நிலையில்   கோ லமா வு   கோ கிலா   திரை ப்படம்   இவரு க்கு   ம க்க ள்   ம த்தியி ல்   பெரும் ஒரு நல்ல   வ ரவே ற்பை   பெ ற்றுத்   த ந்தது. மேலும் இந்த படத்தை   தொட ர்ந்து   நடிகர்   சி வகார் த்திகேயன்   வைத்து   இய க்கும்  டாக்டர்   திரை ப்படம்   வெ ளிவர   இரு க்கி ன்றது. அந்த வகையில் தற்போது தளபதி விஜய்யை வைத்து 65வது   பீ ஸ்ட்   பட த்தை   இவர்   இய க்கி   வருகி ன்றார்.

 

இப்படி ஒரு நிலையில் தற்போது   தி ரும ணம்   ஒ ன்றில்   நெல்சன் தனது   குடு ம்ப த்துடன்   கலந்து   கொ ண்ட  பொ ழுது   எடுத்த   புகை ப்படம்   தான் தற்போது   ச மூக   வலை த்தள த்தில்   வைர லாக   ப ரவி   வருகி ன்றது. மேலும் இவரது   குடு ம்ப த்தை   பார் த்த   ரசிக ர்கள்   இவருக்கு இவ்வளவு   பெரி ய   ம க னா   என்று ஆ ச்சரிய த்தில்   உள்ளா ர்கள்…

 

Comments are closed.