ஆ ண்பா வம் படத்தில் நடித்த பாட் டியை ஞாபகம் இருக்கா.? கலை மாமணி விருது வாங்கிய, இவருக்கு இப்படி ஒரு ப ரிதாப நி லையா.? அ திர்ச் சியளி க்கும் உ ண்மை த கவல் உள்ளே..!!

872

பாண்டியராஜன் என்பவர் ஒரு நடிகர் மற்றும்  இயக்குனர் ஆவார். இவர் பல   நகை ச்சு வை யான   த மிழ் பட ங்களில்   மு ன்னணி   வேட ங்க ளில்   நடி த்துள் ளார். தற்போது துணை மற்றும்   நகை ச்சு வை   வேடங் களில் நடிக்கிறார். இயக்குனர், தயா ரிப்பா ளர்  மற்றும் கவிஞர் அவினாசி மணியின்   ம கள்  வாசுகியை 1986 இல் தி ரும ணம்   செய்து கொண்டார். அவர்களுக்கு பிருத்வி ராஜன், பல்லவ ராஜன் மற்றும் பிரேம் ராஜன் என்ற மூன்று மகன்கள் உள்ளனர். பாண்டியராஜன் படங்களில் நடிக்க விரும்பினார். ஆனால் அவரது   உ யரம்   மற்றும் தோற் றம்   கா ரணமாக   அவர் உதவி   இய க்கு நராக   சேர முடிவு   செய்தார்.

 

அதன் பிறகு அவர்   எழுத் தாளர்  தூய வனுடன்   அலு வலக   உத வியா ளராக   சே ர் ந்தார். இங்கே அவர் இய க்கு னர்   கே.பாகியராஜை   ச ந்தி த்தார்   பின்னர் அவருடன் உதவி   இய க்குந ராக   சே ர்ந் தார். அதன் பிறகு   ஆ ண்பா வம்   என்ற   திரைப்  படத்தில்   மூ லம்   தான் ஹீ ரோவா க    அ றிமுக மானார். பிறகு   அடு த்தடு த்த   ஆ ண்டுக ளில்   வரி சையா க   பட ங்க ளை   வெளி யிட்ட   பாண்டியராஜன்.

 

த மி ழ்   சினி மாவில்  முக்கிய  ந டிகரா கவும்  மற்றும்   இய க்கு னராக   வலம் வந்தா ர். இந் தப்பட த்தின்   நடிகர் பாண்டியன் வி.கே.ராமசாமி ரேவதி கீதா என பல   மு க்கி ய   பிர பல ங்கள்  இந்த படத்தில் நடித்து   இரு ப்பா ர்கள். அதியில் குறி ப்பாக   சொல்ல வேண் டுமெ ன்றால்  இந் தப்ப டத்தில்  பாட்டி க தாபா த்திர த்தில்   நடித்தவர் தான்  கொல் லங்குடி   கரு ப்பாயி   என்பவர்.

 

இந்த படத்தில் நடிகர் பாண்டியராஜன் இந்த   பார் ட்டியு ம்   அ டி க்கும்   லூ ட்டிகள்   ர சிகர்கள்   மத் தியில் பலத்த ஆ ரவா ரங்கள்   உ டன்   வ ரவேற்  கப்ப ட்டது. மேலும் இந்த படத்தில் நடித்த கொ ல்லங்குடி   க ருப் பாயி   என்ற பாட் டியை  பற்றி நம்   அனைவ ருக்கும்   அ வ்வளவு   தெ ரி ந்தி ருக்க   வா ய்ப்புகள்  இல்லை. இவர் ஒரு   த மிழ்   நாட்டுப்பு ற   பா டகர்   ஆவார். அ துமட்டுமி ன்றி   நிறைய   திரை ப்பட ங்களிலும்   நடித்து ள்ளார்.

 

தற்போது இருக்கும் நாட்டுப்புற பாடக   கலைஞ ர்கள்   அனைவ ருக்கும்   இவர் அந்த   கால த்தில்  ஒரு முன் னோடி யாக   தி க ழ்கி றார். கொல்லங்குடி கருப்பாயி அவர்கள்   தி ரைத் துறையி ல்   நு ழைவ தற்கு  முன்பு சுமா ர் 30   வ ருட ங்களு க்கு   முன் இந் தி ய  ரே டி யோவில்   ஒரு நடிகையாக தனது   வா ழ்க் கை யை   தொ டங் கி னார். மேலும் இவர்   இசைக்கலை க்கு  அ ளித்த   ப ங்க ளிப் புக் காக   விருந் துகளில்   க வுரவப்   ப டுத் தும்   வித மாக க ருத ப்ப டும்   கலைமாமணி   விரு தை   இவருக்கு   அ ரசா ல்   கொ டு த்துள்ளா ர்கள்.

 

மேலும் இவரது   க ணவ ர்  பா டல்   பதிவு க்கா க   மது ரை க்கு   ஒரு   வே லை யாக   செல்லு ம்   பொ ழுது   தி டீரெ ன   அவர் கண் முன்னே உயி ரி ழ ந்து  விட் டா ர். இந்த   சம் ப வத்தி ற்கு   பிறகு நடந்த   அதி ர்ச் சியில்  இருந் து   மீ ளமுடி யாமல்   நாட்டுப்புற  பா டகி கொ ல்லங்குடி   கரு ப்பாயி   அவர்கள்   படு த்த   படுக் கையா க   மா றிவி ட்டார்.

 

அதன் பிறகு சினிமா   வா ய்ப் புகளும்   கு றை ந்து   விட் ட   கா ரண த்தினால்   வருமான   ரீதி யா க   இவர்   மிக  ம ன உ ளை ச்சலு க்கு   ஆ ளா னா ர். பின்ன ர் 3 ஆண்டுகள்   கழி த்து   இவரது   மக னு ம்   ஒரு   சா லை   விப த்தில்   மர ண ம்  அடைந்தா ர். இது அவருக்கு  ம னதள வில்   பெ ரும்   துக் க த் தை   அளி த்தது. மேலும் தற்போது இவர்   ஊ ரிலிரு ந்து   வரும் இ ளைஞர்கள்   ஒரு   சங்க மா க   ஆர ம்பித்து இவரை   நன் றாக   கவனித் து   வருகிறார்கள் என்று   த கவல்  வெ ளி  யாகியு ள்ளது…

 

Comments are closed.