பிரபல திரைப்பட பாடலாசிரியர் சற்று முன் கா ல மா னார்..!! இவரது ம றைவி ற்கு இ ர ங்க ல் தெரிவி க்கும் பிரபல ங்கள்..!! சோ கத் தில் தவி த்து வரும் கு டும்ப த்தினர்..!!

கொ ரோ னா   இரண்டாவது  அழை யால்   ஏற்படும்   பா திப் புகள்   போதாது என்று   அ டுத் தடுத்து  தி ரையு லகினர்   பலரும்   ம ரண மடைந் த   சம்பவம் கோலிவுட்   ரசிக ர்களு க்கும்   சோக த்தில்   ஆ ழ்ந்து ள்ளார். குறிப்பாக காமெடி நடிகர்கள்   அ டுத்த டுத்து   ம ரண ம்   ஆவது  ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும்   சோ கத் தை   ஏ ற்படு த்தியது.

கோலிவுட்   பொ ருத்த வரை   காமெடி நடிகர்களான மாறன், நெல்லை சிவா, பவுன்ராஜ், பாண்டு, இயக்குனர் தாமிரா, ஆனந்த் என அ டுத்த டுத்து   ம ரண ங்கள்   ரசிகர்கள்   அ திர்ச் சியில்   ஆ ழ்ந்து ள்ளனர்.அந்த வகையில் 1970-80தாம் ஆண்டுகளில் மலையாள சினிமாவில் திரைப்பட பாடலாசிரியர்   பூவா ச்சல்   காதர்.

இவர்  கா த ல்  மெலடி   பாடல் களால்   மலையாள ரசிகர்களை   க ட்டிப் போட்ட. இவர் சுமார் 400-க்கும் மேற்பட்ட   ப டங்க ளிலும்   1500க்கும்   மே ற்பட்ட   பா டல்களை யும்   எ ழுதியு ள்ளார் என்ப து  கு றிப்பிடத் தக்கது.

கொ ரோ னா   தொ ற்று  பா தித் த  பூவா ச்சல்   காதர்  அரசு   ம ருத்து வமனை யில்   அனு மதிக்க ப்பட்டிரு ந்தார்.கொ ரோ னாவில்  இருந்து   கு ணம்   அடைந்த பின்னரும் அவரது   உ டல்நி லை  கொ ரோ னா   பா தித்த தால்   மிகவும்   மோ சமடை ந்த து.   

தீ விர   சி கிச் சை   பி ரி வில்  சிகி ச்சை   பெற்று  வந் ததும்   மா ரடை ப்பு   ஏற்பட்டு  உ யிரி ழந்து ள்ளார். மேலும் இவரது ம றைவு க்கு   ம லையா ள   தி ரையுல கமே   இ ரங் கல்   தெரி வித்து   வ ருகின் றது…