கண்ணான கண்ணே சீரியல் நடிகை க்கு இவ்வளவு பெரிய மக ளா.? புகைப்படத்தை பார்த்து இவரா என்று அ திர் ச்சி யாகும் ரசிக ர்கள்..!! வைர லாகும் புகைப்படம் உள்ளே..!!

தற்போது  வெ ள்ளித் திரை   நடி கைகளு க்கு   எந்த அளவு ரசிகர்கள் இருக்கின்றாரோ அதே அளவிற்கு   சி ன்னத் திரை   நடிகை களுக் கும்   ரசிகர்கள்   ஏரா ளமா க   உள்ளனர். அந்த வகையில் சன் தொலைக்காட்சியில் இதுவரை பல சீரியல்கல்   ஒ ளிபர ப்பாகி   மக் கள்   மத்தி யில்   சிறந்த   வரவே ற்பைப்   பெற்றுள்ளது.

அந்த வகையில் தற்போது  ம க்கள்   மத் தியில்   வர வேற்பை   பெற்றுள்ள சீரியல் தான் கண்ணான கண்ணே. மேலும் மிகவும்   வி றுவி றுப்பாக   ஓ டிக்கொ ண்டிருக் கும்   கண்ணான கண்ணே சீரியலில்

முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வருபவர் தான் நடிகை நித்யா தாஸ். நடிகை நித்யா தாஸ் இதற்கு முன் போன் மேகலை, இதயம் உள்ளிட்ட   சீ ரியல் களில்   ந டித்து ள்ளார்   என்பது குறிப்பிட த்தக்கது.

இந்நிலையில் இவர் தனது   ம களுட ன்   சமீபத்தில்   எ டுத்து க்கொ ண்  ஒரு புகைப்படம் தற்போது   ச மூக   வ லைத்த ளங்களில்   வெளியாகி உள்ளது. அந்த புகைப்படத்தை பார்த்த கண்ணான கண்ணே சீரியல் ரசிகர்கள்

நடிகை நித்யாவுக்கு எவ்வளவு பெரிய   ம களா   என்று   அ திர் ச்சி யாகி   உள்ளனர். அம் மாவும்   ம களும்   ஒரே மாதிரி   இ ருக்காங் களே   என்று கமெண்ட் செய்து   வ ருகின் றார்கள். இதோ நடிகை நித்யா தாஸின்   மக ளின்  புகைப்படம் நீங்களும் பாருங்கள்…