ராட் சசன் படத்தில் நடித்த இந்த பொ ண் ணை ஞாபகம் இருக்கா.? புகைப் படத்தை பார்த்து அ திர் ச்சி யில் உள்ள ரசிக ர்கள்..!! என்ன இப்படி மா றிட்டா ங்க.!!

த மிழ்   சினி மா வில்   முற்காலத்தில் இருந்த தற்போது வரை   குழ ந்தை   நட்ச த்திரங்களுக்கு  பஞ் சமில் லை  அந்த  அளவிற்கு   புதிய புதிய  படங்களில் நிறைய   குழ ந்தை   நட்சத்திரங் கள் நிறைய படங்களில் அறிமுகமாகி வருகின்றனர் ஓரிரு   குழ ந் தை   நட் சத்தி ரங்கள்   த மிழ்  சினிமாவில் முக்கிய நடிகர்களாக இருக்கும்.

குழ ந்தை களாக   இருப்பார்கள் இல்லையெனில் படங்களை தயாரிக்கும் தயாரிப்பாளர்களில்  கு ழந் தை களாக   இருப்பா ர்கள்   த மிழ்   சி னிமா   குழ ந்தை   நட்ச த்திரங்க ளை   அறி முகமாகி  வரு கின்றனர்.

ரசிகர்களை வியக்க வைக்கும் அளவில் புதிய புதிய   குழந் தை   நட்ச த்தி ரங்கள்   அறிமுகமா கி வருகி ன்றனர். கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு   வெ ளிவந்த   படம் ராட் ச ச ன்   பி ளாக்ப ஸ்டர்   ஹி ட்  அடித்தது.

இந்தத் திரைப்படம் 19ஆம் வருடங்களுக்கான சிறந்த திரைப்படம் என விகடன் வழ ங்கிய விருதைப் பெற்றது. அதுமட்டுமில்லாமல் இந்தப் படத்திற்கு   கதா பாத்தி ரங்களுக்கு   விருது குவிந்தது.

இந்த படத்தை இயக்கிய இயக்குனர் சிறந் த இயக்குனர் என்ற விருதை பெற்றார். இப்படத்தின் கதாநா யகனாக   விஷ்ணுவிஷா ல்   நடி த்திருந்தார். மேலும் பல நடிகர்கள் நடித்த இந்தப் பட ம் பெரும் வெற்றியடைந்தது.

நடிகர் விஷ்ணு விஷால்   கதை களை   தேர்வு செய்வது மிகவும் முக்கியம் என நினைப்பார் கதைகளில் புதிதாக இருக்கக் கூடிய படங்களில் அவர்  தேர் வு செய்தார். அப்படித்தான்   ராட்சன்   படத்தையும்  அ வர் தேர்ந்தெடுத்த   வெற்றிப்படமாக அ மைத்தார்.

இந்த படத்தின்   வில் ல ன்   கிறிஸ் டோபர்   எனும்   கதாபா த்திரம்   திரையில் வந்தாலே   ரசி கர்கள்   பிதியில்   இருப் பார்கள். அந்த படத்தின் நடித்து பிரபலம் ஆனவர் தான் திரிஷல ப்ரக்ருதி. அவரது   சிற ந்த   நடிப் பை   வெளிப் படுத்தி யிருப் பார்.

மே லும் இ ந்த   படத் தின்   வில் ல னா க  நடி த்த  கிறிஸ்டோபர் அந்த பொண்ணை கரத்தி கொள்ள நினைப்பான்.  மேலும் இந்தப் படத்துக்குப் பிறகு திரிஷல ப்ரக்ருதிக்கு  எந்த ஒரு படம் வாய்ப்புகளும் இல்லாமல் இருந்தார். இதோ அவரின் புகைப்படம்…