நடிகர் சிபியின் ம னைவியை பார்த்துள் ளீர்களா.? முதன்மு றையாக வெளிவந்த கு டும்ப புகைப்படம் இதோ..

261

சி னிமாவை   பொறு த்தவரை   ஒரு சில நடிகர்கள்   தங்க ளுக்கு   தி றை மை   இருந்தும் சரியான படம்   கிடை க்காத   காரண த்தினால்   சி னிமாவை   விட்டு   வில கி   விடுகின் றார்கள். ஒரு சிலர் எத்தனை   ஆண் டுகள்   ஆ னாலும்   தான்   சி னிமாவில்   சாதி க்க   வேண்டும் என்று   நினை த்து   கிடை க்கும்   வா ய்ப்பு   ச ரியாக   பயன்ப டுத்திக்   கொண்டு நடித்து   வருகின் றார்கள்.

 

அந்த வகையில் சிபி புவனா   ச ந்திரன்   என்பவர் ஒரு   திரை ப்படம்   நடிகர் ஆவார். இவர் பல   திரைப்பட ங்களில்   ப ல்வேறு   கதாபா த்திர த்தில்   நடு த்திருந் தாலும்   இவருக்கு நடிகர் விஜய் நடிப்பில் வெளிவந்த மாஸ்டர்   திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   தான்   பி ரபலமா னார்.

 

அதன்பிறகு விஜய்   தொலைக்கா ட்சியில்   ஒளிப ரப்பு   செய்ய ப்பட்டு  வந்த பிக் பாஸ் என்ற   நிகழ் ச்சியில்   ஐந்தாவது சீசனில் ஒரு   போ ட்டியில்   கலந்து   கொ ண்டு   ம க்கள்   ம த்தியில்   கவன த்தை   ஈர் த்து   வந்துள் ளார்.

 

அதன் பிறகு   அடுத் தடுத்து   பட   வாய் ப்புகள்   கிடைக்கும் என்று   எதி ர்பார் த்து   கா த்துக்   கொண் டிருக்கி ன்றார். இப்படி ஒரு நிலையில்   சி னிமாவில்   பிரப லமான   உட ன்   தங்க ளுடைய    சி று   வ யது   புகைப்ப டமோ   அல்லது

 

கு டும்ப   புகைப்ப டமும்   இணைய த்தில்   வெ ளியிட   தொட ங்கி   விடுகின்றா ர்கள். அந்த வகையில் நடிகர் சிபி புவனா   சந்தி ரசேகர்   என்ப வரும்   தனது   மனை வியுட ன்   எடு த்துக்   கொண்ட   புகைப்ப டத்தை   இணை யத்தி ல்   வெ ளியிட்டு ள்ளார்…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.