இனி இவருடன் நடிக்கவே மா ட்டேன்..!! சத்யராஜ் அப்படி என் னதான் செய்துவி ட்டார்.? தகவலை அ றிந்து அதிர் ச்சியான ரசிகர்கள்..!!

153

ஒரு   காலகட் டத்தில்   த மிழ்   சி னிமாவில்   பிரபல   வி ல்ல னாக   நடித்தி ருந்து   அதன் பிறகு   ஹீரோ வாகவும்   கலக்கி வந்தவர் தான்   ச த்யராஜ். இவரா தான் பிறகு   வ யதான   காரண த்தினால்   அப்பா, சித்தப்பா, கு ணச்சித்திரம்   போன்ற   க தாபாத் திரத்தில்   சி றப்பாக   நடிப்பை   வெ ளிப்ப டுத்தி   வந்து ள்ளார்.

 

இயக்குனர்   ராமநா ராயணன்   என்பவர்   இயக்க த்தில்   உரு வான   திரை ப்படம்   தான்   சட்ட த்தை   திருத்து ங்கள். இந்த   திரைப் படத்தில்   சத்யராஜ் உடன்   இ ணைந்து   பல   பிரப லங்கள்   நடி த்துள் ளார்கள். அந்த பாடத்தில் ஒரு   பாட லுக்கு   ந டிகை   சி ல்க்   ஸ் மிதா   உடன்

 

நட னமாட   சொல்லி   ச த்யராஜ்   இடம்   கூறி யுள்ளா ர்கள். மேலும், அவருக்கு   சி னிமா   ஆர ம்ப   காலகட் டத்தில்   சு த்தமா க   நடனம்   தெரி யாமல்   இருந்தது. அப்படி அவருடன்   ஆ டும்   பொ ழுது   தெரி யாம   அவ ருடைய   காலை சத்யராஜ்   மிதி த்து   வி ட்டார். இத னால்,   கோ பமடை ந்த

 

சில்க் ஸ்மிதா நான் இனி இந்த   ஆ ளுடன்   நடி க்கவே   மா ட்டேன்   என்று   கூ றிவிட் டார். இதனை கேட்ட   இ யக்குனர் அவரிடம் சென்று   அவரு க்கு   நட னம்   ஆட   தெரி யாது. அவ ருக்கு   இதுதான் முதல்   தட வை. அதனால், அவரை   ம ன்னி த்து   விடு ங்கள்   என்று

 

சில்க்   ஸ் மிதாவை   சமாதா னப்ப டுத்தி   அதன் பிறகு அவர்கள்   சேர்ந் து   நடனம்   ஆ டி   உள்ளார். அதன் பிறகு சில   நா ட்கள்   ஆன பிறகு இவருக்கு   இ ருவ ருக்கும்   இடையே நல்ல ஒரு   ந ட்பு   ரீதி யாக   ப ழகத்   தொட ங்கியுள் ளார்க ள்   என்று   கூ றப்ப டுகின் றது…

 

Comments are closed.