வெற்றிமா றனை திடீரெ ன்று தா க்கிய நகைச்சுவை நடிகர்..!! வே லையை பார்த் துட்டு போ என்று தேவையில் லாமல் பேசும் நடிகர்..!!

12,539

சி னிமாவை   பொறுத்த வரை   ஏரா ளமான   நகைச்சுவை நடிகர்கள்   இருப் பார்கள். அந்த வகையில் இயக்குனர் பாலா   இயக்க த்தில்   நடிகர் சூர்யா மற்றும் விக்ரம் நடிப்பில்   உ ருவான   திரை ப்படம்   தான் பிதாமகன். அந்த   திரைப் படத்தில்   க ஞ் சா   குடுக்கி என்ற   கதாபாத் திரத்தில்   நடித்து   வந்தவ ர்தான்   க ஞ் சா   கருப்பு.

 

அதன் பிறகு தான் அவருடைய பெயர்   க ஞ் சா   கருப்பு என்றும்   மா றியது. மேலும், இவர் பல முன்னணி நடிகருடன்   சேர் ந்து   கிட்ட த்தட்ட   ஐம்ப துக்கு    மே ற்பட்ட   திரைப்ப டத்தில்   நடித்து   விட் டார். அந்த வகையில் 2014 ஆம் ஆண்டு

 

வே ல்முருகன்   என்ற   திரைப்பட த்தை   தயாரி த்து   நடித்து ள்ளார். ஆனால், அந்தத் திரைப்படம்   வெளிவ ராமல்   பல   கோ டி   ரூபாய்   ந ஷ்ட ம்    ஏற்ப ட்டு   நடு த்தெரு விற்கு   வந்து   விட்டா ர். இதனை அவர் பல   மேடை களில்   கூறியு ள்ளார்.

 

அதன் பிறகு 2017 ஆம் ஆண்டு விஜய்   தொலை க்காட்சி யில்   ஒளிப ரப்பு   செய்ய ப்பட்ட   பிக் பாஸ் என்ற   நிகழ் ச்சியில்   போ ட்டியாள ராக   14 நாட்கள்   ப ங்கேற் றார். சமீப த்தில்   அவர் ஒரு   வி ழாவில்   கல ந்து   கொ ண்டார். அப்பொழுது   சி னிமாவுக்கு   வரும் பொழுது   இயக்கு னர்கள்   எல்லாம்   சு ம்மா    இ ல்லாம   ராஜா ராஜா   சோ ழன்

 

இந்து என்று   பேசு றாங்க. சி னிமாவுக்கு   வந்து மா   வேலை யை   பார் த்தோமா   பண த்தை   சம் பாதிச்சி ட்டு   சொந்த வீடு    வா ங்க ணுமா   என்று   போ ய்விடு   என்று   ம றைமு கமாக   இயக்குனர்   வெற்றிமா றனை   இவர்   தா க்கு ம்   வி தமாக   பேசியுள் ளார். இந்த   நிக ழ்வு   தற்பொழுது பெரிய ஒரு   சர்ச் சை யாக   சி னிமா   வட்டா ரத்தி ல்   ஏற்பட்டு ள்ளது…

 

Comments are closed.