சற் றுமுன் பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் ம ரண ம்..!! அதிர் ச்சியில் ஆ ழ்ந்த திரையு லகம்..!!

4,179

தெ லுங்கு   சி னிமாவில்   பிரபல காமெடி நடிகராக   இரு ந்தவர்   தான் அல்லு ரமேஷ் என்பவர். இவருக்கு தற்பொழுது 52   வய து   ஆகின் றது. இவர் பிரபல   காமெ டிராக   வலம் வந்து   கொண் டிருந்தார்.

 

மேலும், இவர்   தெ லுங்கில்   சி ருஜல் லு   என்ற    திரைப்ப டத்தில்   மூ லம்   அறிமு கமானர். அதனைத் தொடர்ந்து   ஏரா ளமான   திரைப்பட த்தில்   நடித்தது   மூ லம்   அவருக்கு ரசிகர்கள் அதிகமாக இருந்து   வருகி ன்றார்கள்.

 

இப்படி ஒரு நிலையில் நேற்று   இ வருக்கு   மா ர டை ப் பு    ஏற்ப ட்டு    உ யி ரிழந் துள்ளா ர். மேலும், இவரது   இற ப்பி ற்கு   திரை ப்பிரபல ங்களும்   நண்ப ர்களும்   இ ரங்க ல்   தெரிவி த்து   வருகின் றார்கள்…

 

Comments are closed.