ஆஸ்க ருக்காக படத்தை எடுக்கல.? மறைமு கமாக இயக்குனரை குத் தி காட்டிய மணிரத்னம்..!!

இய க்குனர்    மணிரத் தினம்   இயக்க த்தில்   கடந்த வருடம்   வெ ளிவந்த   திரை ப்படம்   தான்   பொன் னியின்   செல்வன். இந்தப்   பட த்தின்   முதல் பாகம்   எதி ர்பார் த்ததை   விட நல்ல வரவேற்பு   பெ ற்ற து. அதனை தொடர்ந்து தற்பொழுது   இர ண்டாம்   பாகம்   தயா ராகி   திரை யர ங்கில்   வெ ளியா க   தயா ராகி யுள்ளது.

 

அதன்   காரண மாக   சில   நாட் களாக   படக்கு ழுவினர்   அனைவ ரும்   இதற்காக   பிரமோ ஷனில்   பி ஸியாக   இருந்து   வருகின் றார்கள். அந்த வகையில்   நிகழ் ச்சி   ஒன்றில்   கலந் து   கொண்ட பொழுது பல   கே ள்விகள்   கேட்க ப்பட்டது. அதில்   ராஜ மௌலியின்   ஆர் ஆர் ஆர் திரைப்படம் ஆஸ்கர் விருது   வெ ன்றது   பற் றியும்

 

பொன்னி யின்   செல்வன் ஆஸ்கர்   செ ல்லாமல்   இரு ப்பதை   பற் றியும்   பல   கே ள்விக ள்    அந்த   பே ட்டியில்   இயக்க ங்களுடன்   கேட்டுள் ளார்கள். மேலும்,   படக்கு ழு வின ருக்கு   வாழ் த்து   கூறிய   நேர த்தில்   ம றைமுக மாக    ராஜ மோலி யை   கு த் தி   காட்டி பேசி   உ ள்ளார். பொன் னியி ன்   செல்வன்   திரைப்ப டத் தை

 

நான்   ஆஸ்க ர்   விருது   வா ங்க   வேண்டு ம்   என்ற   நோ க்கத்தி ல்   எடுக் கவில்லை. இந்த கதை   மக்க ளுக்கு   சென்ற டைய   வேண்டு ம்   இன்று தான் என்னுடைய   ஆ சை. அந்த   கன வு   தற்போது   நினைவா னது.. எனக்கு   மி கவும்   மகி ழ்ச்சி   என்று   கூறியு ள்ளா ர்.

 

இதன்   மூ லம்   இயக் குனர்   ரா ஜமவுலி   நா சுக்காக   கு த் தி   காட்டி   மறைமு கமாக   பேசி உள்ளார். மேலும், பல கோடி   செல வு   செய்து   உள் ளார். இந்த   படத்தி ற்காக   அத ற்காக   வெ ளிநாட் டிலேயே   தங்கி    ஆஸ்கர் விருதை   கைப்ப ற் றியுள் ளார்   என்று அவர்   தெரிவித் துள்ளா ர்…

 

Comments are closed.