முன்னணி பாடகியை வா ய்க்கு வந்தபடி தி ட்டிய இளையராஜா..!! பதிலுக்கு பாடகி செய்த காரியம்.?

தமி ழ்   சி னிமாவில்   இளையரா ஜாவின்   இசையை   கேட் காத   ஆட்கள் இருக்க முடியாது. இன்று வரை அவர்   இசை யமைப்பா ளராக   திகழ் ந்து   வருகி ன்றார். இப்படி ஒரு நிலையில் பிரபல பாடகி சித்ராவை   இளை யராஜா   க டுமை யாக   தட் டி   அவமா னப்படு த்தி   உள்ளார்.

 

தமி ழ்   சி னிமாவில் சின்னகுயில் சித்ரா என்று   சொ ன்னால்   பல ருக்கும்   தெரியும்.? இவர் தமிழ், ம லையாளம், தெலு ங்கு, கன் னடம், பெ ங்காளி   போன்ற பல   மொழிக ளில்   பாடல்கள்   பாடி யுள்ளார்   நான்   சினிமா விற்கு   வந்த

 

ஆரம்ப த்தி ல்   வைரமுத்து   இளை யராஜா   உள்ளிட்ட பலரும் நான்   சி றப்பாக   பாடலை பாட   ஆலோ சனை   கூறினா ர்கள். நான் பாடலை பாடும் பொழுது அதனை கரெக்டா இந்த   இட த்தில்   த வ று   செய்து   உ ள்ளாய்   என்று   சொ ல்லி

 

அதனை   திரு த்திக்   கொ ள்ளு ங்கள்   என்று   சொல்வா ர்கள். அப்படி ஒரு முறை தேவா இசையில் பாட   வா ய்ப்பு   எனக்கு   கிடைத் தது. அந்த இசையில் முதலில் எஸ்பிபி சார் பாட முடியாது என்று   சொ ல்லிவி ட்டு   கி ளம் பி   வி ட்டார். அதன் பிறகு என்ன   செய் வதென் று    யோசி த்தேன்.

 

மேலும், தேவா சார்   அமைதி யா னவர். அதனால் அவரிடம் சென்று இந்த ஒரு   வரி யை   மட்டும் தர   மு டியுமா   சார் ரொம்ப   வ ல்க ரா க   இருக்கி ன்றது   என்று சொன்னேன். அவரும் சரி மாற்றி   த ர   மு யற்சி   செய்கி ன்றேன்   என்று   கூறியு ள்ளார்…

 

Comments are closed.