துல்கர் சல்மானின் அக்காவை பார்த்து ள்ளீர்களா.? முதன்மு றையாக குடு ம்ப புகைப்ப டத்தை வெளி யிட்ட நடிகர்..!!

181

மலை யாள   சூப்பர் ஸ்டார் நடிகர்   மம்மு ட்டியின்   மக ன்   துல்கர்   சல்மா ன். இவர்   மலையாள   சி னிமாவில்   இன்று   தவிர் க்க   மு டியாத   ந டிகரின்   ஒருவராக   திக ழ்ந்து   வருகி ன்றார். இவர்   மலை யாளம்   மட்டும ல்லாமல்   த மிழ், தெலு ங்கு   போன்ற   மொழிக ளிலும்   தனது   நடி ப்பை   வெளி க்காட்டி   ஏரா ளமான   ரசிக ர்க ளை   கவர் ந்து   வ ருகி ன்றார்.

 

அந்த வகையில்   த மிழ்   சி னிமா   உலகில்   ஓ  கா தல்   கண்மணி, கண்ணும்   க ண்ணும்   கொ ள்ளை யடி த்தால், ஹே   சி னாமிகா   உள்ளி ட்ட    திரைப்ப டங்க ளில்   நடித்து   மிக ப்பெ ரிய   அ ளவில்   த மிழ்   சி னிமாவில்   பிரப லமா னார்.

 

இப்படி ஒரு நிலையில்   சமீப த்தில்   ஃபேன்   இ ந்தியா   மொழியில்   வெளி யான   சீதாராமன் என்ற    திரைப்ப டத்தி ன்   மூ லம்   மிகவும் டாப்   நடிக ராகிவிட் டார். இப்படி ஒரு நிலையில்   சி னிமாவில்   பிரப லங்க ளாக   இருப்பவ ர்கள். சமீபகா லமாக   அவ ர்களது    கு டும்ப   புகை ப்படம்   மற்று ம்

 

குழந் தை   பருவ   புகைப்ப டத்தை   இணைய த்தில்   வெளி யிட்டு   வ ருகின் றார்கள். அந்த வகையில்   மலை யாள   நடிகர் துல்கர்   ச ன்மானம்   தனது   அ க்காவும்   சமீப த்தில்   எடுத் துக்கொண்ட   லேட்ட ஸ்ட்   புகைப்ப டத்தை   இணைய த்தில்   வெ ளியி ட்டுள்ளா ர்.

 

அது   மட்டும ல்லாமல்   அவரது அக்காவின்   தி ருமண   புகைப்படத் தை யும்   அத்து டன்   சேர்த்து   இணையத ளத்தில்   வெளியி ட்டுள்ளார். அந்த   புகை ப்படம்   தான் தற்பொழுது   இ ணைய த்தில்   வைர லாகி   வருகி ன்ற து…

 

Comments are closed.