சாப்பா ட்டுக்கே வழியில் லாமல் வறு மையில் இருந்த நடிகை அமலா..!! க டவுள் போல் உதவிய பிரபல நடிகர்..!! இன்று வரை நன்றி மா றாமல் இருக்கும் அமலா..

சி னிமாவில்   ஏ ராளமான   நடிகைகள் இருந்து   வருகி ன்றார்கள். அந்த வகையில்   த மிழ்   தெலுங்கு, மலையாளம், இந்தி, கன்னடம் போன்ற பழமொழி   திரைப்ப டத்தில்   தனது   சிற ப்பான   நடிப்பை   வெளிப்ப டுத்தி   வந்தவர் தான் நடிகை அமலா. மேலும், இவரது தந்தை ஒரு கடற்படை   அதிகா ரியாக   பணியா ற்றி   வருகி ன்றார்.

 

இவர் நடிகர் நாகா அர்ஜுனா என்பவரும் பல வெற்றி   திரைப்ப டங்களில்   நடித்துள்ளார். அதன் பிறகு அவரை   திரும ணம்   செய்து கொண்டு   இவர்க ளுக்கு   தற்பொழுது நாகா சைத்தன்யா என்ற ஒரு   மக ன்   இருக்கி ன்றார். அவரும் ஒரு நடிகர் தான் இவர்   சி னிமாவை   விட்டு விலகி சில   தொ லைக்கா ட்சி   மற்றும்

 

நிகழ் ச்சிகளை   தொ குத் து   வழங்கி   வந்து ள்ளார். அதன் பிறகு   சின் னத்திரை     நடிகை   அமலாவுக்கு எதிர்பார்த்த   வெற் றிகள்   கிடைக் கவில்லை. அதன் பிறகு மீண்டும் ஒரு இடைவேளைக்கு பிறகு ஸ்ரீ   கா ர்த்திக்கின்  இயக்க த்தில்   பிரபுவின்   தயா ரிப்பில்   உருவாக இருக்கும்   தமி ழ்   திரைப்ப டத்தில்

 

அம்மா   கதாபாத்தி ரத்தில்   நடிக்க   ஒ ப்பந்தம்   ஆகி உள்ளார். மேலும். அவர் கல்லூரி படிக்கும் பொழுது சென்னையில் ஒரு   ஹோ ட்டலில்   தங் கி   உள்ளார். அந்த சமயத்தில் இவரது தந்தை மற்றும் தாய்   இருவ ருக்கும்   இடையே   கருத் து   வே றுபாடு   கார ணமாக   நிரந் தரமாக   பி ரிய

 

அதன் பிறகு இவருக்கு   பொ ருளாதார   ரீ தியாக   க ஷ்டங்க ள்   வர   தொடங்கி யுள்ளது. அதன்   காரண மாக   நாடக   நிகழ் ச்சிகள்   மூ லம்   கிடைக்கும்   ப ணத்தை   கொண்டு தன்னுடைய   செல வுகளை   பூர் த்தி   செய்து   வந்து ள்ளார்.

 

இவர்   திரைப்ப டத்தில்   நடிப்பத ற்கு   மு ன்பாகவே   சாப் பாட்டுக் கு   கூட   வழியி ல் லாமல்   கிடைக்கும்    வே லைகளை   செய்து   பணத்தே வையை   நிறை வு   செய்து  வந்துள் ளார் . அதன் பிறகு இவர் 1986 ஆம் ஆண்டு இயக்குனர் கதிந்திரன   இயக்க த்தில்   மைதி லி   என்னை   காத லி   என்ற   திரைப்ப டத்தின்

 

மூ லமாக   தான் இவர் நடிகையாக   அறி முகமானர். மேலும், இவரது   ந டன   தி றமையும்   அ ழகும்   கார ணமாக   இவருக்கு   சினி மாவில்   நடி க்கும்   வாய் ப்பு   அடுத்த டுத்த   கிடைத்தது. நான்    சாப்பா ட்டுக்கு   கூட   வழியில் லாமல்   கஷ்ட ப்பட்ட  நேர த்தில்   விஜயகாந்த் தான் எனக்கு   உ தவி னார்   என்று ஒரு   பே ட்டியில்   தெரிவித்து ள்ளார்…

 

Comments are closed.