இந்த புகைப்ப டத்தில் இருக்கும் குழ ந்தை யார் தெரிகி றதா.? இன்று இ ந்திய சி னிமாவையே கலக்கிய பிரப லம்..!!

107

இந்தி ய   சி னிமாவில்  நடிகர்களின்   ஒரு வராக   பல   ஆண்டுக ளாக   சூப்பர் ஸ்டார் என்ற பட்டத்தை   வைத்திரு ப்பவர்   தான் ரஜினிகாந்த். இவர்   சி னிமாவுக்கு   வந்த ஆரம்ப   காலகட் டத்தில்   மிர ட்டலான   வி ல் ல   தன த்தில்

 

மூ லம்   ம க்கள்   மத் தியில்   பிரப லமானார். அதன் பிறகு   வித்தி யாசமான   கதைகளில் ஸ்டைலில்   ஹீரோ வாக   க ளமிறங்கி   அனைத்து    ரசிகர்க ளையும்   தன் பக்கம் கவர தொடங்கிய   விட் டார். இவரது   நடி ப்பில்   கிட்ட த்தட்ட   160 க்கும்

 

மேற்பட்ட   திரைப்ப டங்கள்   வெ ளியாகி   உள்ளது. தமி ழ்   மொழி   மட்டும ல்லாமல்   ஏராளமான   மொ ழிகளில்   நடிகர் ரஜினி   நடித்து ள்ளார்   என்பது   குறிப்பிடத்த க்கது. இதனை தொடர்ந்து நடிகர் ரஜினி

 

தற்போது இயக்குனர் நெல்சன்   இயக்க த்தில்   ஜெ யில ர்   என்ற   திரைப்ப டத்தில்   நடித்து   வருகி ன்றார். இப்பொழுது நிலையில்   சி னிமா   பிரப லங்கள்   சிறு   வ யது   புகை ப்படம்   அல்லது குடும்ப   புகைப்ப டமோ

 

இணைய த்தில்   வெளி யிட்டு   வருகின் றார்கள். அந்த வகையில் நடிகர் ரஜினியின்   கு ழந்தை   பருவ   புகை ப்படம்   இணைய த்தில்   வெளியாகி உள்ளது. அந்த   புகைப்ப டத்தை   தற்போது நீங்களும்   பாரு ங்கள்   வி யந்து   வி டுவீர்கள்…

 

Comments are closed.