ரஜினி ஸ்ரீதேவியின் காத ல் திரும ணத்தில் முடியா ததற்கு என்ன காரணம் தெரியுமா.? அப்போதே இப்படி ஒரு ச ம்பவம் நடந்து ள்ளதா.?

188

த மிழ்   சி னிமாவில்   சூப்பர் ஸ்டார் ஆக   திகழ் ந்து   வருபவர் தான் ரஜினிகாந்த். இவர்   சினி மாவிற்கு   வந்த   ஆரம்ப த்தில்   பல   கஷ்ட ங்களை   சந்தித்து ள்ளார்   என்பது   பல ருக்கும்   தெரிந்த ஒன்றுதான். அவரது கேரியலில்   முக்கி யமான   திரைப் படங்களில்   ஒன்று ஜானி.

 

அந்த   திரைப்ப டத்தில்   நடிகை ஸ்ரீதேவி   கதாநா யகி   நடித் துள்ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. அந்த    திரைப் படத்தின்   பொழு தையும்   இவர்கள் இருவரும் ஒருவர் மீது ஒருவர்   காத ல்   ஏற்பட்டு ள்ளதாக

 

அப்பொழுது பத்திரிகையில்   எழுத ப்பட்டு ள்ளது .அதன்   கார ணமாக   நடிகை ஸ்ரீதேவியை   பெ ண்   கேட்பத ற்கு   ரஜினி அவரது வீட்டிற்கு   சென்றி ருந்தார். அந்த சமயத்தில் பிரபல இயக்குனர் பாலு   மகேந்தி ராவும்

 

அவருடன்   சென்று ள்ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. அந்த சமயத்தில் ரஜினி   தன் னுடைய    காத லை   ஸ்ரீதேவி இடம் சொல்ல முன்வரும் போது அந்த நேரம்   தி டிரெ ண்டு   மி ன்சார   இணை ப்பு   து ண்டிக்கப்ப ட்டதாம்.

 

அதன் காரணமாக அவர பொழுது எதுவும் பேசாமல் சென்று   வி ட்டார். அதன்   காரண மாகவே   அவர்   திரும ணம்   செய்து   கொ ள்ளாத தற்கு   இது ஒரு பெரிய   கார ணமாக   இருப்பதாக   சமீப த்தில்   ஒரு சில    தகவ ல்கள்   இணைய த்தில்   தீ யாய்   பரவி   வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.