நாயகன் படத்தில் நடித்த கார்த் திகாவை ஞாபகம் இருக்கா.? பேரன் வந்த பிறகும் இப்படி ஒரு அழ கா.? இணைய த்தை கல க்கும் புகைப்படம் உள்ளே..!!

140

சி னிமாவை   பொரு த்தவரை   ஒரு சில பிரபல   திரைப்ப டத்தில்   நடித்த வர்கள்   இன்று என்ன   வாண ர்கள்   என்று   தெ ரியாமல்   போய்வி டுகின் றது. அந்த வகையில் நடிகர் கமலஹாசன் நடிப்பில் ரசிகரா   ம த்தியில்   இ ன்றும்   கொ ண்டாடப்படு ம்   திரை ப்படம்   தான் நாயகன். இந்த    திரைப்பட த்தில்   நடிகர் கமலின் மகளாக நடித்து   வந் தவர்   தான் நடிகை கார்த்திகா என்பவர்.

 

இவர் கேரளாவை   பூர்வீக மாகக்   கொண்டு ள்ளார். மேலும்,   சி னிமாவில்   நடிப்பத ற்காக   தன்னுடைய பெயரை   மா ற்றி   உள் ளார். மேலும், இவர் 80களில்   காலக ட்டத்தில்   மலையா ளத்தில்   முன்னணி நடிகையாக வலம் வந்து   கொண்டி ருந்தார்.

 

அந்த வகையில்   த மிழ்   சி னிமாவில்   நாய கன்   பட த்தில்   நடிக் கும்   வா ய்ப்பு   இவருக்கு   கிடை த்தது. தனது சிறப்பான நடிப்பை   வெ ளிப்ப டுத்தி   ம க்கள்  மத் தியில்   பிரப லமானார்   மேலும், இவர்   சினி மாவில்   தனது   சிற ப்பான   நடி ப்பை  வெளிப்ப டுத்திக்  கொண்டிரு க்கும்   பொழுது

 

தி ரும ணம்  செய்து கொண்டு   சி னிமாவிலி ருந்து   வில கி   விட் டார். அந்த வகையில் 1988 ஆம் ஆண்டு சுனில் குமார் என்பவரை   தி ரும ணம்   செய்து கொண்டு   இவ ருக்கு   வி ஷ்ணு   சு னில்   ஜெய க்குமார்   என்ற   மக ன்  இருக்கி ன்றார். அவரது மகன்   கா ல்ந டை   மருத் துவரா க   பணியா ற்றி   வருகின் றார்.

 

இப்படி நிலையில் 2020 ஆம் ஆண்டு அவரது மகனுக்கு பூஜா என்பவருடன்   தி ருமண மான   ஆனது . தற்பொழுது மகன் பேரன்   உ டன்   எடுத்து க்கொ ண்ட  சமீப கால   புகைப்ப டத்தை   இணைய த்தில்   வெளியிட்டு ள்ளார்…

 

Comments are closed.