சமந்தாவுடன் நடித்த இந்த கு ழந்தை இந்த முன்னணி நடிகரின் மக ளா.? இணைய த்தில் தீயாய் வரவும் புகைப்படம் உள்ளே..!!

தென் னிந்திய   சி னிமாவில்   இன்று   தவி ர்க்க   முடியாத ஒரு நடிகையாக வலம் வந்து    கொண்டி ருப்பவர்   தான் நடிகை சமந்தா. இவரது    வாழ் க்கையில்   ஏரா ளமான   பிர ச்சனைக ள்   வந்து   கொண்டிரு க்கின்றது.

 

சமீபத்தில்  க ணவர்   வி வாக ரத் து   செய்துள்ளார். அதனை தொடர்ந்து   உடல் நலம்   கு றைவின்  கார ணமாக   மிகவும்   அவதி ப்பட்டு   வந்திரு ந்தார். அதனைத் தொடர்ந்து தற்போது   சி னிமாவில்   அதிக மான   கவ னத்தை   செலு த்தி  வருகி ன்றார்.

 

அந்த வகையில் நடிகை சமந்தா நடிப்பில்   சாகு ந்தலம்   என்ற   திரை ப்படம்    வெள்ளி க்கிழமை   திரையர ங்கில்   வெளியாகி யுள்ளது. மேலும், நடிகை சமந்தாவின் நடிப்புக்கு பல   பிரப லங்கள்   பாரா ட்டு   தெரிவி த்து   வருகின் றார்கள்.

 

இரு ந்தாலும்   பெரிய அளவு வசூல்   படு க்கவி ல்லை   என்றுதான் சொல்லி   வருகின் றார்கள். இப்படி ஒரு நிலையில் அந்த    திரைப்ப டத்தில்   சமந்தாவுடன் நடித்த இந்த   குழ ந்தை   யார் என்று விவரம் தற்போது   இணைய த்தில்   தீ யைய்   பரவி   வருகி ன்றது.

 

அது வேற யாரும் கிடையாது நடிகர் அல்லு அர்ஜுனனின்   மக ள்  அல்லு அர்ஷா என்பவர் தான். அந்த வகையில்   மக ளுடன்   நடிகர் அல்லு அர்ஜுன் எடுத்து   கொ ண்டு   புகைப்ப டத்தை    த்விட்டேர்    பக்க த்தில்   பதிவிட்டு ள்ளார்…

 

Comments are closed.