ஜில்லுனு ஒரு கா தல் படத்தில் நடித்த குழ ந்தையா இது.? மா டர்ன் டிர ஸ்ஸில் க்யூ ட்டான புகைப்ப டத்தை வெளி யிட்ட நடிகை..!!

217

தெ ன்னிந்திய   சி னிமாவின்   முன்னணி நடிகராக வளம் வருபவர் சூர்யா. இவர்   திரைப்ப டங்களில்   நடிக்க பலரும்   ஆ சையோ டு   கா த்துக் கொண் டு   இருக்கிறா ர்கள்   என்பது குறிப்பிட த்தக்கது. அதே   அ ளவிற்கு   90களில்   கொடி க்கட்டி   பறந்த   நடி கையாக   இருந் தவர்   தான் நடிகை ஜோதிகா.

 

நடிகர் சூர்யாவும்   ஜோ திகாவும்   பல    திரை ப்பட ங்களில்   ஜோடியாக நடித்து வந்தனர். அதில் அவர்களின்   கெ ரியரை   மா ற்றிய    திரைப்ப டமாக   பல   திரைப்ப டங்கள்   இருக்கும். இருவரும்   சேர் ந்து   நடித்து   பிரப லமாகி   ஹி ட்டா ன    திரை ப்பட ங்களில்   ஒன்று   சில் லுனு   ஒரு   கா த ல்.

 

அந்த    திரைப்ப டத்தில்   சூர்யா ஜோதிகாவிற்கு   மக ளாக   கு ட்டி   நட்சத் திரமாக   கலக்கி   நடி த்தவர்   நடிகை ஸ்ரேயா ஷர்மா. அப்பட த்தின்   மூ லம்   பல    திரைப்பட ங்களில்   குழ ந்தை   நட்சத் திரமாக   ந டித்து ள்ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. தனது   குறு ம்புத்தன த்தால்   இப்ப டத்தின்   மூ லம்   நடிகை ஸ்ரேயா சர்மா   ரசிக ர்களின்   மன தை   கவ ர்ந்து   வருகி றார்.

 

இதைய டுத்து   கு ழந்தை   நட்சத் திரமாக   சில    திரைப்பட ங்களில்   நடித்து   வந்து ள்ளார். தற்போது 23   வய தான   நிலையில் சில   ஆண்டுக ளுக்கு   முன்   தெ லுங்கு    திரை ப்பட ங்களில்    திரை ப்பட ங்களில்   நடி கையாக   அறிமு கமாகி   நடி த்தார். அடுத்த   திரைப்ப டத்தில்   எல் லைமீ றிய   க் ளாம ர்   கா ட்டினா லும்

 

அடுத்த டுத்த   வா ய்ப்புக ள்   கிடை க்கவி ல்லை. இதனை தொடர்ந்து   சமீபகா லத்தில்   அவர் எடுக்கும்   லே ட்டஸ் ட்   புகைப்ப டத்தை   தனது   இன் ஸ்டாகி ராம்   பக்கத் தில்   வெளி யிட்டு   வருகி ன்றார். அந்த புகைப்படம் ரசிகர்கள்   ம த்தியில்   வைர ளாகி    வருகி ன்றது…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.