அவசர அவச ரமாக மருத்து வமனையில் அனுமதி க்கப்பட்ட ஜிபி முத்து..!! எ ன்னவானது, என்று தெரி யாமல் குழப்ப த்தில் ரசிக ர்கள்..!!

சமீப த்தில்  டிக் டாக் என்ற   வலை த்தளம்   மூ லம்   த மிழ்   மக்க ளிடம்   பிரப லமானவ ர்தான்   ஜி பி முத்து என்பவர். அந்த   வலை த்தளம்   தடை   செய்ய ப்பட்டவுடன்   youtube பக்கம் சென்று அதில் தனது   வீடியோ க்களை   பதிவி ட்டு   பல ரையும்   கவர் ந்து   வந்துள் ளார்.

 

இதனை தொடர்ந்து சமீபத்தில் விஜய்   தொலைக்கா ட்சியில்   ஒளிப ரப்பு   செய்ய ப்பட்ட   பிக் பாஸ் ஆறாவது   சீச னில்   போ ட்டியா ளராக   கல ந்து   கொண் டு   ஒரு வாரம் மட்டும் உள்ளே இருந்து அதன் பிறகு   தங்க ளுடைய   குடும்ப த்தை   பார்க்க

 

முடியவி ல்லை   என்று சொல்லி   வெ ளியேறி   வி ட்டார். அதனைத் தொடர்ந்து அவர் ஒரு சில   திரைப்ப டத்தில்   மற்றும்   நிகழ் ச்சியில்   க லந்து   கொ ண்டு   வருகி ன்றார். அந்த வகையில் அதே விஜய்   தொலைக்கா ட்சிகள்   குக்  வித்   கோமா ளி   என்ற   நிகழ் ச்சியில்

 

கோமா ளியாக   பங்கே ற்று   வருகி ன்றார். அப்படி ஒரு நிலையில்   தி டீரெ ன்று   உட ல்நி லை   சரியி ல்லாமல்   ஆனதால்   மரு த்துவம னையில்   அனும திக்கப்ப ட்டிருக்கி ன்றார். அந்த வகையில் அவர்   மரு த்துவம னையில்   இருக்கும் போது

 

அவர் எடுத்த கொண்ட   புகைப்ப டங்கள்   தற்போது   வெளி யிட்டு ள்ளார். அதனை பார்த்த ரசிகர்கள் என்ன   ஆ னது   தி டீரெ ன்று   மருத் துவம னைக்கு   செல்ல என்ன காரணம் என்று ரசிகர்கள்   தங்க ளுடைய   வருத்த த்தை   வலை த்தள த்தில்   பதிவி ட்டு   வருகின் றார்கள்…

 

Comments are closed.