விஜய் டிவியின் பிரபலம் சிவாங்கி குடு ம்பம் புகைப்படம்..!! இதுவரை பலரும் பார்த் திராத போட்டோ உள்ளே..!!

கடந்த, சில   ஆண்டுக ளாக   மிகவும் பிரப லமாணவ ர்கள்   இதற்கு முன்பாக டிவி   நிகழ் ச்சிகள்   மூ லம்   தனது திறமையை   வெளிப்ப டுத்தி   வருகின் றார்கள். அந்த வகையில் விஜய்   தொலைக்கா ட்சியில்   டிவி   நிகழ் ச்சிகள்   மூ லம்   ஏராளமா னவர்கள்   பிரபலமாகி அதன் பிறகு   சினி மாவுக்கு   வரத்   தொடங்கியு ள்ளார்கள்.

 

அந்த வகையில் விஜய்   தொலைக்கா ட்சியில்   ஒளிபரப்பு   செய்ய ப்பட்ட   சூப்பர் சிங்கர் என்ற   நிகழ் ச்சியில்  மூ லம்   ப ங்கேற்ற   அதன்   மூ லம்   மிகவும்   பிரபல மானவ ர்   தான்   சிவாங்கி என்பவர். இவர் அதன் பிறகு குக் வித்   கோ மாளி   என்ற   நிகழ் ச்சியில்   கோமா ளியாக கலந்து கொண்டு

 

தற்போது குக்-காக இருந்து   வருகி ன்றார். அதனைத் தொடர்ந்து இவர்   வெ ள்ளி த்திரையில்   நுழைந்து ள்ளார். அந்த வகையில் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் வெளிவந்த டான் என்ற   திரைப்ப டத்தில்   கல்லூரி   மாண வியாக   இவர்   நடித்தி ருப்பார்.

 

அதனை தொடர்ந்து நடிகர் வடிவேலு நடித்து வந்த நாய்   சேகர் ரிட்டன்   சென்ற   திரைப்ப டத்தில்   இவர்   நடித்தி ருந்தார். இதனைத் தொடர்ந்து   சி னிமாவில்   பிரப லங்கள்   ஆனவ ர்கள்   தங்க ளுடைய   கு டும்ப   புகை ப்படம்   மற்றும்   சிறு   வ யது   புகைப்ப டத்தை   இணைய த்தில்   வெளியி டுவார்கள்.

 

அந்த வகையில்   சி வாங்கியும்   தனது   குடும்ப த்துடன்   எடுத்து கொண்ட   சமீபகா ல   புகைப்ப டத்தை   இணைய த்தில்   வெளியிட் டுள்ளார். அந்த புகைப்படம் தான் தற்பொழுது ரசிகர்   ம த்தியில்   வைர ளாகி   வருகி ன்றது…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.