வெற்றிமா றனிடம் இருந்த கெட் ட பழக்கம்.. தெரியாமல் மாட்டிக் கொண்டு க ண்ணீர் விட்ட ஆண்ட்ரியா.? பின் நடந்தது என்ன தெரியுமா.?

250

த மிழ்   சி னிமாவில்   பல சூப்பர்   ஹி ட்   திரைப்ப டத்தை   கொடுத்து   பல விருது வாங்கி வந்தவர் தான் இயக்குனர் வெற்றிமாறன். இவரது   இயக்க த்தில்   சமீபத்தில் திரையரங்கில் வெளியான திரைப்படம் தான்   வி டுதலை. இந்த படத்தின் முதல் பாகம் தற்போது வெளியானது. அதனை தொடர்ந்து அடுத்த பாகம் எப்போது   வெ ளியாகும்   என்று   ரசிக ர்கள்  மத்தியில்

 

எதிர்பா ர்ப்பு   அதிக மாகிக்   கொண்டே   இருக்கி ன்றது. இப்படி ஒரு நிலையில் இவருக்கு ஒரு   கெ ட்ட   பழக்கம்   இருக்கி ன்றது. அதை பற்றி என்னுடைய ஆண்ட்ரியா தெளிவாக கூறியுள்ளார். சமீபத்தில் வெற்றிமாறன்   இயக்க த்தில்   நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் வெளிவந்த திரைப்படம் தான்   வடசெ ன்னை.

 

இந்த படத்தில்   முக்கி யமான   கதாபாத்தி ரத்தில்   நடித்து வந்தவர் தான் நடிகை ஆண்ட்ரியா. அந்த சமயத்தில் படத்தின் பற்றி   பே சுவத ற்காக   வெற்றிமா றனை   சந்தி க்க   சென்று உள்ளார். அந்த   சமய த்தில்   வெற்றிமா றனுக்கு   அதிகமாக    பு கைபிடி க்கும்   பழ க்கம்   இருந்து ள்ளது.

 

ஒரு நாளைக்கு 100   சி கரெ ட்   க்கு மேல் அவர் பிடிப்பர். அப்ப டித்தான்   ஆண்ட்ரியா தன்னை சந்திக்க வரும்   நேர த்தில்   அவர் பு கை   பிடி த்துக்   கொண்டு இருந்தார். அவருக்கு எதில்   அமர் ந்து   கொண்டு இருந்த   ஆண்ட்ரி யாவுக்கு   மிகவும்   ச ங்கட மாக   இருந்தது.

 

அதுமட்டும ல்லாமல்   அந்த இடம்   மு ழுவது ம்   சி கரெ ட்   புகை யால்   நிர ம்பி   இருந்தது. அதன்   கார ணமாக   ஆண்ட்ரியா கண்ணை   கூ ட   திற க்க   முடி யாமல்   எரி ச்சலில்   அவதி ப்பட்டு   க ண்ணீ ருடன்  அ ழுது   கொ ண்டிருந் த    கோ வ ம்   அடை ந்த   ஆண்ட்ரியா    நான் கிளம்பு கிறேன்   என்று   கூ றிவிட்ட   கோ பமா க   வெளி யேறி   உள்ளார்.

 

தி டீரெ ன்று   என்ன ஆனது என்று கேட்ட   பொ ழுதுதான்   அவருக்கு   சி கரெ ட்   அ லர் ஜி   என்று தெரிய   வந்து ள்ளது. உட னடியாக   அவர்   சி கரட் டை   அணை த்துவி ட்டு   மற்றொரு   அறை க்கு   சென்று பேசி உள்ளார். இந்த   நிக ழ்வு க்குப்   பிறகு அவர்   மு ற்றிலு மாக   புகை   பிடி ப்பதை   நிறு த்திவி ட்டார்   என்று ஒரு சில தகவல்கள்   வெளி யாகி   உள்ளது…

 

Comments are closed.