சிவாஜி கையில் இருக்கும் இந்த குழ ந்தை யார் தெரிகிறதா.? இன்று சின் னத்திரை மற்றும் வெள்ளி திரையில் கல க்கும் பிரபலமே இவர்தான்..!!

490

சி னிமாவில்   இன்று   ப ழம்பெரும்   நடிகர்கள்   உ யிருட ன்   இல்லை என்றால் கூட அவர்களைப் பற்றி ஒரு சில   தகவ ல்கள்  வரலாக   பரவ ப்பட்டு   வருகி ன்றது. இப்படி ஒரு நிலையில் அந்த   காலகட் டத்தில்   அவர்களுடன்   சிறுவ யதில்   எடுத்துக் கொண்ட   புகை ப்படம்   தற்போது   இணைய த்தில்   வெளி யிட்டு   வருகின் றார்கள்.

 

அந்த வகையில் அவர்கள் ஒரு சிலர் இன்று பிரபல   நடிக ராகவோ   நடிகரா கவோ   இயக்க னராகவோ   திகழ் ந்து   வருகின் றார்கள். அந்த வகையில் சிவாஜி கணேசன் கையில்   வைத்தி ருக்கும்   குழந் தையும்   தற்போது   த மிழ்   சி னிமாவில்   பிரபலம் தான் அது வேற யாரும் கிடையாது

 

நடிகர் விஜய் நடிப்பில் வெளிவந்த   சந்தி ரலேகா   என்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   த மிழ்   சி னிமாவில்   அறிமு கமான   நடிகை தான் வனிதா என்பவர். இவர் அந்த   திரைப்ப டத்தை   தொடர்ந்து ஒரு சில   த மிழ்   மற்றும்   மலை யாள   திரைப்ப டத்தில்   நடி த்து   வந்து ள்ளார். அதன் பிறகு   திரும ணம்   செய்து கொண்டு   நடி ப்பதில்   இருந்து   விலகிவி ட்டார்.

 

அதன் பிறகு   திரும ணத்தி ற்கு   பிறகு   க ணவரு டன்   ஏற்பட்ட   க ருத் து   வேறுபாட   கார ணமாக   வி வாத த் தை   பெற்று மீண்டும் இரண்டாம்   திரும ணம்    செய்து கொண்டு   வா ழ்ந்து   வந்து ள்ளார். அதுவும்   தோ ல்வி யில்   தான்   முடி ந்துள்ளது. அதன் பிறகு   மூ ன்றாம்  திரும ணம்   செய்து   கொண் டுள்ளார்.

 

இதனை தொடர்ந்து தற்பொழுது விஜய்   தொலை க்காட் சியில்   ஒளிப ரப்பு   செய்ய ப்பட்ட   பிக் பாஸ்   நிகழ் ச்சியில்   போ ட்டியா ளராக   கலந்து கொண்டு தனது   சிற ப்பான   போட்டி யாளராக   பல ரை   கொடு த்தார்.

 

இதனை தொடர்ந்து குக் வித் கோமாளி என்று    நிகழ் ச்சியும்   கலந்து   கொண் டுள்ளார். இப்படி ஒரு நிலையில் அவர்   சிவா ஜியுடன்   சிறுவ யதில்   எ டுத்துக்   கொ ண்ட   புகை ப்படம்   வெ ளியாகியு ள்ளது…

 

Comments are closed.