வடிவேலுவை அசி ங்கப்படு த்திய நடிகை..!! என்னது, இவருடன் நான் நடி ப்பதா.? முடியவே முடியாது என்று ம றுத்த நடிகை..!!

359

தமி ழ்   சினிமாவில்   நகை ச்சுவை   ம ன்னனாக   திக ழ்ந்து   வந்தவர் தான் வடிவேலு. ஒரு சமயத்தில் இவரை   சி னிமாவில்   நடிக்க கூடாது என்று   த டை   வி தித்து   உள் ளார்கள். அதன் பிறகு அந்த   த டை யை   நீ க்கி   தற்போது   நா ய்   சேகர் ரிட்டன்ஸ் என்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   மீண்டும்   சி னிமாவி ல்   நடித்து ள்ளார்.

 

அந்த திரைப்படம்   ஓர ளவுக்கு   தான் நல்லா   வெ ற்றியை   கொடு த்தது. மேலும், அந்த   திரைப்ப டத்தில்   நடிப்பத ற்காக   நடிகை பிரியா பவானி சங்கரிடம்   கேட்டுள் ளார்கள். அதற்கு நான் பல   திரைப்ப டங்களில்   நடித்து   வருகி ன்றேன்.

 

ஆனால், இவருடன் என்னால் நடிக்க   மு டியாது   என் று   கூறிவி ட்டார். அதன் பிறகு வடிவேலு அவர்களை   க ட்டாயப்ப டுத்த   வேண்டாம் என்று சொல்லி வேறு ஒரு நடிகை நடிக்க   ஒப்ப ந்தம்   செய்துள் ளார்கள்.

 

மேலும், நான் வடிவேலுவுடன் சேர்ந்து நடிக்க   மா ட்டேன்   என்று தான்   சொ ன்னேன்   என்று நடிகை வெளியிட்ட அந்த தகவல் வடிவேலு   தரப் பில்   மிக ப்பெரிய   அளவு   ம ன   உளை ச்சலு க்கு   ஆளாக்கி உள்ளது. மேலும், அவர் வடிவேலு உடன் நடிக்கும்

 

அடுத்த என்ன காரணம் என்றால் ரஜினிக்கு   ஜோ டியாக   நடிகை ஸ்ரேயா   நடித்துள் ளார். பின்  இந்திரலோகத்தில் நான்   அழக ப்பன்   என்ற   தி ரைப்பட த்தில்   வடிவில்   உட ன்   நட னமாடு   இருப்பார். அப்பொழுது நடிகை சதா வடிவேலுவின்   எலி   திரைப்ப டத்தில்   நடித்தி ருப்பார்.

 

இவள் இருவரும் வடிவேலும் படத்தில் நடித்த   காரண த்தினால்   தான் அதன் பிறகு   பெ ரிதழகு   வா ய்ப்பு   வராமல்   தவி த்து   வந்துள் ளார்கள். அதன்   காரண மாகத்தா ன்   நானும் அவருடன் நடிக்க   தய க்க ம்   காட்டி யுள்ளே ன்   என்று நடிகை   தெரி வித்து ள்ளார்…

 

Comments are closed.