இனி பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் சீரியல் ஜீவாவுக்கு ரெண்டு பொண் டாட்டி.? வெளிவந்த வீடியோவை பார்த்து அதிர் ச்சியான ரசிகர்கள்..!!

ஆர ம்பகாலம்   முதல் தற்பொழுது   காலக ட்டம்   வரை   ஏரா ளமான   சீரியல்கள் வெளியிட   தொடங்கியு ள்ளார்கள். ஆனால், இந்த   காலகட் டத்தில்   தான்   அதிக மாக   சீரிய ல்களை   விரும்பி பார்த்து   வருகின் றார்கள். அந்த வகையில் அவர்களை   கவ ர்வதற்கு   என்று   ஏரா ளமான   தொலைக்கா ட்சி   போட்டி   போட்டு க்கொண்டு

 

வித்தி யாசமான   சீரியல்களை   வெளி யிட்டு   வருகின் றார்கள். அந்த வகையில் விஜய்   தொலைக்கா ட்சியும்   ஒன்று. இதில்   ஏரா ளமான   சீரிய ல்கள்   ஒளிப ரப்பு   செய்ய ப்பட்டு   வருகின்றது. அதில் ஒன்றுதான்   பாண் டியன்   ஸ்டோர்ஸ்.

 

இந்த தொடரில் 4 அண்ணன் தம்பிகளின்   மை யமாக   வைத்து   எ டுக்கப்ப ட்டுள்ளது. மேலும், இந்த சீரியலில் பாண்டியன் ஸ்டோர்   கூ ட்டம்   குடு ம்பமாக   இருந்தது. தற்போது   மூ ன்றாக   முடி ந்துவிட் டது   மீனாவின்

 

தங்கை   தி ருமண த்தில்   நடந்த   பிர ச்சனைதா ன்   இதற்கு முழுவதும் காரணம். அந்த   தி ருமண த்தில்   மொ ய்   எழுதும் பொழுது மூர்த்தி, கதிர், கண்ணன் என   தனி த்தனி யாக   பெயர் வந்ததால் தன்னை   அசி ங்கப்ப டுத்தி   விட் டதாக

 

ஜீவா   ச ண் டை   போட்டுக் கொண்டு மாமியார்   வீ ட்டிலேயே   இனி இருக்க   போ வதாக   கூறியு ள்ளார். அதனை தொடர்ந்து கண்ணன் ஐஸ்வர்யாவும்   ச ண் டை   போட்டுக் கொண்டு வீட்டை விட்டு   வெ ளியேறி   விட்டா ர்கள்.

 

தற்பொழுது மிகவும்   சு வாரசி யமாக   போய் கொண்டு இருக்கும் நிலையில்   தி டீரெ ன்று   ஒரு வீடியோ ஒன்று   வெளியாகி யுள்ளது. அந்த வகையில் மீனா ஷூட்டிங்   ஸ் போர்ட்    செய்த   ரக ளை   தான்   தற்போ து   வெளி யானது.

 

அந்த வகையில்   மா ப்பிள்ளை   கழு த்தில்   அவர்   தா லி   கட்டி   இருக்கி ன்றார். அதன் பிறகு அந்த   தா லி யை   எடுத்து   பெ ண்   கழு த்தி ல்   க ட்டி   வி ட்டு   இனி ஜீவாவுக்கு இரண்டு   பொ ண்டாட் டி   என்று   கூறியு ள்ளார். அந்த வீடியோ தான் சார் பொழுது   இணைய த்தில்   வைர ளாகி   வருகின்றது…

 

Comments are closed.