யார் உதவி யும் இல்லாமல் சி னிமாவுக்கு வந்தியா.? அஜித்தை தா க்கிப் பேசிய கமல்..!! வ ருந்து இரு ரசிக ர்களும்..!!

8,114

த மிழ்   சினிமாவில் அவர்கள் இன்று வரை   தவி ர்க்க   முடியாத நடிகராக வலம் வருபவர் தான் நடிகர் கமலஹாசன். இவரது   நடி ப்பில்   சமீபத்தில்   வெ ளிவந்த   திரை ப்படம்   தான் விக்ரம். இந்த   திரைப்ப டத்தின்

 

மூ லம்   இவருக்கு   பெ ரியளவு   வரவே ற்போம்   கிடை த்துள் ளது. அந்த வகையில் இளம்   நடிகர்க ளுக்கு   ச வால்   கொடு க்கும்   வகையில் அந்த    திரை ப்படம்   முழு   தி றமை யை   அவர்   காட்டிரு ப்பார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது.

 

மேலும்,   சி னிமாவில்   யாருடைய   உத வியும்   இல்லாமல் கமல் மற்றும் ரஜினி இருவரும் ஒரு   சா ம்ராஜ்ய த்தை   ஏற்ப டுத்தி யுள்ளா ர்கள். அந்த வகையில் கமலுடன் கேட்ட பொழுது   சி னிமாவில்   அண்ணனாக   ச க்தி   இரு ந்தார்.

 

ஒரு அப்பாவாக இயக்குனரும் பாலச்சந்தர் இருந்தார் என்று கமல்   கூறியு ள்ளார் .அந்த வகையில்   சி னிமாவில்   யாருடைய   உத வி   இல் லாமல்   யாராலும்   எ ளிதி ல்   ஜெ யித் து   விட முடியாது. அந்த வகையில் இவர் நடிகர் அஜித்தை தான்

 

தா க்கு ம்   வி தமா க   பேசியு ள்ளார்   என்று தற்போது பல தகவல்கள்   வெளி யாகிறது. எதற்காக இவரை பொழுதில் இரண்டு ஒரு தகவலை   வெ ளியிட   வேண்டும் என்று தற்போது   ரசிக ர்கள்   ம த்தியில்   கே ள்வியா க   எழு ப்பப்ப ட்டு   வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.