அடடே, இந்த நகைச்சுவை நடிகரா இந்த புகைப்ப டத்தில் இருக்கும் குழ ந்தை.? புகைப்ப டத்தை பார்த்த வி யந்த ரசிகர்கள்..!!

743

த மிழ்   சி னிமா   உ லகில்   ஏரா ளமான   நகை ச்சுவை   நடிகர்கள் இருந்து   வருகி ன்றார்கள். அந்த வகையில்   இசைய மைப்பாளர்   கங்கை   அமர னின்   இர ண்டாவது   மக ன்   தான் பிரேம்ஜி என்பவர். இவருடைய அண்ணன் இயக்குனர் வெங்கட்பிரபு ஆவார். இதனைத் தொடர்ந்து இவர்   ஏரா ளமான   திரைப்ப டங்களில்   நடித்து ள்ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது.

 

அந்த வகையில்   த மிழ்   சி னிமாவில்   43   வ யதை   கடந்து இன்னும்   தி ரும ணமா   காமல்   சி ங்கி ளாக   இருந்து   வருகி ன்றார்கள். அந்த வகையில் நடிகர் பிரேம்ஜியும் ஒருவர் என்று கூட   சொ ல்லலாம். பல காலமாக இவர்   தி ருமண த்தி ன்   மீது   விரு ப்பம்   இ ல்லாமல்   இருந்து   வந்து ள்ளார்.

 

ஆனால், அவரது அண்ணன் வெங்க ட்பிரபு அப்படி   கிடை யாது. அவருக்கு   தி ரும ணமாகி   கு ழந்தைக ள்   குடு ம்பம்   என்று   வா ழ்வில்   செ ட்டில்   ஆகிவி ட்டார். ஆனால், நடிகர் பிரேம்ஜி மட்டும்   தி ரும ணம்   செய்து   கொள் ளாமல்   இரு க்கிறார்.

 

மேலும்,   உங்க ளுக்கு   தி ரும ணம்   எப்போது என்று பல   ரசிக ர்கள்   கே ள்வி   அளி த்து   வந்துள் ளார்கள். இதனைத் தொடர்ந்து இவர் பாடகி வினைதா என்பவரும்   கா த லி ல்   இருப் பதாக    கி சுகி சு   விடப்ப ட்டது. ஆனால், அதை அவர்   மறு த்துள் ளார்.

 

இதனை தொடர்ந்து   சி னிமாவில்   பிரப லங்கள்   ஆகிவி ட்டார்   அவர்கள்   உட னடியாக   அவர்களுடைய   சி றுவய து   புகைப்படமுமோ அல்லது   கு டும்ப   புகை ப்படமோ   இணையத ளங்களில்   வெளி யிட்டு   வருகின் றார்கள், அப்படி இருக்கும் நிலையில் தற்போது

 

நடிகர் பிரேம்ஜி தனது 44 வது பிறந்த நாளை   கொ ண்டாடியு ள்ளார், அவருக்கு   வா ழ்த் து   தெரிவி க்கும்   வகையில் அவரது அண்ணன் இயக்குனர் வெங்கட் பிரபு பிறந்த நாளை   வா ழ்த் து   தெரிவித்து அவருடைய   சிறுவ யது   புகைப்ப டத்தை   வெளி யிட்டு ள்ளார். அந்த புகைப்படம் தான் தற்பொழுது   இணைய த்தில்   வைர லாகி   வருகி ன்றது…

 

 

Comments are closed.