நான் நயன்தாராவை சொல்லவி ல்லை..!! இவர்க ளைத்தான் நான் குறிப்பி ட்டேன்..!! ரசிக ர்களிடம் மன் னிப்பு கேட்ட நடிகை..!!

183

மலை யாள   நடிகையாக வலம் வந்து   கொண்டி ருப்பவர்   தான் நடிகை மாளவிகா மோகன். இவர் தமிழில்   பே ட்ட ,மாஸ்டர், மாறன் போன்ற   திரை ப்படம்   நடித்து   வந்து ள்ளார். சமீபத்தில் இவருக்கும் இடையே நயன்தாராவுடைய தற்பொழுது சில   பி ர ச்ச னைக ள்   வந்து   கொண் டிரு ந்தது. சமீபத்தில் பொழுது ஒரு    திரைப்ப டத்தில்   ம ருத்துவம னை   காட்சியில் நடிக்கும் பொழுது கூட

 

முழு   மே க்கப்பு டன்   தலைமு டிகள்   கூட   களை யாமல்   நடித்து ள்ளார்   என நடிகை நயன்தாராவை பெயரை  சொல் லாமல்   அதில் அவர்   விம ர்சித்து ள்ளார். அவருக்கு பதில்   கொடு க்கும்   வகையில்   கம ர்சிய ல்   படத்தி ற்கும்   ரி யாலி ட்டி   வி த்தியா சம்   இருக்கி ன்றது.

 

நான்   கம ர்சிய ல்   படம் என்பதால் தான் அப்படி நடித்தேன் என அவருக்கு பதில்   கூறியு ள்ளார். அதன் பிறகு இன்னொரு   பே ட்டியில்   லே டிஸ்   சூப்பர் ஸ்டார் பற்றிய   கே ள்விக ளுக்கு   பதில் அளித்துள்ள நடிகை மாளவிகா மோகன்   உ ண்மை யாகவே   எனக்கு அந்த   வார் த்தையி ன்   மீது   நம்பி க்கை   இல்லை. பெ ண்களை   சூப்பர் ஸ்டார்   அழை க்கலாம்

 

லேடி சூப்பர் ஸ்டார் என்பதுதான் அவசியம் இல்லை என்று   கூறியு ள்ளார். இப்படி இருக்கும் நிலையில்   தி டீரென் று   நடிகை மாளவிகாவை ரசிகர்கள்   பிடி த்தனர். இதன்   அடிப்ப டையில்   ஒரு பதிவை   வெளியிட் டுள்ளார். அதில்   என்னவெ ன்றால்   நான் எந்த ஒரு   நடி கையை யும்   குறிப்பி ட்டு

 

அப்படி   சொ ல்லவில் லை. பெ ண்   நடிகைகள் பற்றி எனது   கரு த்தை   தெரிவி த்தேன்   நயன்தாரா மிகவும் நான்   மதி க்கின்றே ன். மூ த்த   நடிகைக   திரை யுலகில்   அவர் இத்தனை ஆண்டுகள்   பய ணித்து ள்ளார். அவரை நான்   கூறவி ல்லை   என்று இந்த   பி ர ச்ச னைக் கு   முடிவு   கட்டியு ள்ளார்…

 

Comments are closed.