நேரில் அழைத்து அசி ங்கப்படு த்திய ரஜினி..!! இரண்டு முறையும் கோப த்தின் உச்ச த்திற்கு சென்ற ரஜினி..!!

இன்று வரை   சி னிமாவின்   சூப்பர் ஸ்டார்   அகத்தி கழ்ந்த   வருபவர் தான் நடிகர் ரஜினிகாந்த். இவர் இந்த அளவிற்கு   சி னிமாவில்   கவன த்தை யும்    செ லுத்தி   வருவதற்கு   மு க்கிய   காரணம் அவரது   மனை வி   தான். இவர்கள்   திரும ணமானதி லிருந் து   இப்பொழுது வரை   ஒ ற்றுமை யாக   வாழ் ந்து   வருகின் றார்கள்.

 

இவர்கள் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர்   கா தலித் து    வருகின் றார்கள். மேலும், அந்த   கால த்தில்   எந்த ஒரு   செய் தியும்   பத்திரி கையாள ர்களின்   மூ லமாக   மட்டுமே   பொதும க்களு க்கும்   ரசிகர்க ளுக்கும்   தெரி யவரும். இப்படி இருக்கும் நிலையில் இவர்களது   க ல்யா ண   தேதியை   பத்திரி க்கையா ளரிடம்   சொல்வத ற்காக

 

அவர்களை வீட்டிற்கு   அழைத்து ள்ளார். அப்பொழுது   அவர்க ளுக்கு   ஒரு மாபெரும்   வி ருந்தை   வைத்து ள்ளார். அந்த   வி ருந் து   முடி த்துவி ட்டு   என்னுடைய   க ல்யாண த்தை   திரு ப்பதி யில்   நடத்த   இருக்கி ன்றேன். அதற்கான தேதியை நான்   அறிவி க்கின் றேன். ஆனால், ஒரு   க ண்டிஷ ன்   போட்டு ள்ளார்.

 

அது   என்னவெ ன்றால்   இந்த   க ல்யாண த்திற்கு   யாரும்   வரக்கூ டாது   என்று   கூறியு ள்ளார். இதைக் கேட்ட ஒருவர் நாங்கள் அப்படி   க ல்யாண த்திற்கு   வந்தால் நீங்கள் என்ன   செய்வீ ர்கள்.? என்று   கேட்டு ள்ளார். அதற்கு நடிகர் ரஜினி   கோ பத்தி ல்   வந்தால்   சு ட் டு   விடுவேன் என்றும்   மீ ரட் டியுள் ளார். இதனை   ச ற்றும்   எதிர் பார்க் காத   ரசிகர்கள் நீங்கள் எங்களை   கூ ப்பிட் டு   வைத் து

 

அசி ங்கப்ப டுத்தி   உள்ளீ ர்கள்   என்று   சொ ல்லியுள் ளார்கள். அதன் பிறகு அவளை   சமா தானப்ப டுத்தி   திருப்பி அனுப்பி   வைத்து ள்ளார். அதன் பிறகு இரண்டாவது   மு றையாக   பாபா படத்தின்   தோ ல்வி யின்   பொழுது   தயாரி ப்பாள ர்   ந ஷ் ட   ஈ டு   வேண்டுமெ ன்று   டார் ச்ச ர்   செய்துள் ளார். அந்த   சமய த்தில்   இரண்டாவ து   முறை யாக   கோ வ ம்   அடை ந்துள் ளார்…

 

Comments are closed.