என்னது, நடிகை சீமாவின் மக ளா இது.? அவரும் ஒரு பிரப லமா.? பல ஆண்டுகள் தெரி யாத உண் மையை வெளியிட்ட நடிகை..!!

2,959

மலை யாள   திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   பிரபல நடிகையாக   திக ழ்ந்து   வந்தவர் தான் நடிகை சீமா. இவர்   அதிக மாக   நடிகர் மற்றும்   நடிகைக ளுக்கு   அம்மா   கதாபா த்திர த்தில்   ந டித்து   வந்து ள்ளார். மேலும், ஒரு   சமய த்தில்   த மிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் போன்ற

 

பழமொழி   திரைப்பட ங்களில்   நடித்து    ம க்கள்   மத் தியில்   தன க்கான   ஒரு   அங்கீகா ரத்தை   ஏற்ப டுத்தி   இரு ந்தார். இவர் தனது 14   வ யதில்   நடன   ஆ டுபவரா க   த மிழ்   திரையு லகில்   அறிமு கமானார்.

 

அதன் பிறகு   மலை ச்சார ல், கைவ ரிசை, காலி, பகலில் ஒரு இரவு, காளை போன்ற   ஏரா ளமான   திரைப்ப டங்கள்   கிட்ட த்தட்ட   300-க்கும் மேற்பட்ட    திரைப்பட ங்களில்   நடித்துள் ளார். இவர் ஒரு   வெள் ளித்தி ரை   மட்டுமல் லாமல்   சின் னத்திரை   நடிகை சீமா

 

அந்த வகையில் தங்கம், கண்டுகொ ண்டேன்   கண்டுகொண் டேன், வம்சம், செம்பருத்தி போன்ற ஏராளமான தொடர்களில்   மு க்கிய   கதாபாத் திரத்தில்   நடித்து   வந்துள்ளார். மேலும்,   மலை யாள   திரைப்பட

 

இயக்குனர் சசி என்பவரை   தி ரும ணம்   செய்து   கொ ண்டுள் ளார். இவர்க ளுக்கு   ஒரு மகள்   இருக்கி ன்றார். அந்த வகையில் அவர்   குடு ம்பத் துடன்   எடுத்துக்   கொண்ட   புகைப்ப டத்தை   இணைய த்தில்    வெ ளியிட்டு ள்ளார்…

 

Comments are closed.