துணிவு படத்தில் நடிக்கும் வாய் ப்பை நான் இ ழந்து விட்டேன்.? படம் வெளிவந்த பிறகு நான் செ ய்தது த ப்பே இல்லை..!! இதனை சற்றும் எதிர்பா ர்க்காத ரசிகர்கள்..!!

353

த மிழ்   சி னிமாவில்   தவிர் க்க   முடியாத   நடிக ர்களின்   ஒருவராக திகழ்ந்து வருபவர் தான் நடிகர் அஜித்குமார். இவரது நடிப்பு   சமீப த்தில்   வெளிவந்த   திரை ப்படம்   தான் துணிவு. இந்த திரைப்படம் ஆக்சன், மாஸ், காமெடி கலந்து வெளிவந்து ரசிகர்கள்   ம த்தியில்   மற்றும்   ம க்கள்

 

மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு பெற்று   ஓ டியது. இந்த திரைப்படம் இதுவரை 260 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்து இருப்பது என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. இதனால்,   அஜித்தும் படக்   குழுவி னரும்   மகிழ் ச்சியில்   இருந்து   வருகின் றார்கள்.

 

இப்படி இருக்கும் நிலையில் இந்த   திரைப்பட த்தில்   வரும்   மு க்கிய   கதாபாத் திரத்தில்   பிரபல நடிகர் நடிக்க   வே ண்டியதா க   இருந்தது. அதை   தவ ற   விட்டு   வி ட்டேன்   என்று கூறி தனது சமூக   வலைத ளபக்க த்தில்

 

ஒரு பதிவை   வெளி யிட்டு   இருந்தார். எந்த   கதாபாத் திரம்   என்றால் தர்ஷன் ஒருவர்.   கதாபாத் திரத்தில் நடி த்திரு ப்பார். அது ஒரு   எதா ர்த்தமா ன   கதாபா த்திர ம்    என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. அந்த   கதாபாத்தி ரத்தில்   முதலில்

 

கவின் தான் நடிக்க   இரு ந்தது   என்று பலரும் சமூக   வலைத ள   பக் கத்தில்   பல   தகவ ல்களை   வெளியிட்டு   வருகி ன்றார்கள்   என்பது   குறிப்பி டத்தக்கது. ஆனால், இது எந்த   அள விற்கு   உண் மை   என்று   தெரியவி ல்லை…

 

Comments are closed.