குடி ப்பழ க்கத் திற்கு அடி மையான பிரபல நடிகை..!! இந்த நடி கைக்யே இப்படி ஒரு நிலையா.?

51,210

சி னிமாவில்   இருக்கும் நடிகைகள் எந்த அளவிற்கு வெற்றி   பெறு கிறார்க ளோ   பு கழோ டு   இருக்கி ன்றா ர்களோ   அதை   எல்லாவ ற்றிலும்   தாண்டி அவர்களது சொந்த   வா ழ்க் கையில்   ஒரு சிலர்   பாதி க்கப்ப ட்டு  ப ணம், புகழ், சொத்து என   அனைத் தையும்   இ ழந் து   விடுகின் றார்கள். அப்படி   ப லவற் றை   இழ ந்த வர்   நடிகை லட்சுமி மகள்.

 

இவர் ரஜினிகாந்த், விக்ரம், பாக்யராஜ் போன்ற முன்னணி   நடிகர்க ளுக்கு   ஜோ டியாக   நடித்து வந்துள்ளார். இவர் என்பது மட்டும்   தொ ண்ணூறுக ளில்   முன்னணி   நடி கையாக   வளம் வந்து   கொண்டி ருந்தார். இவருக்கு ஒரே   மக ள்   தான்   சி னிமாவில்   நடிகை லட்சுமி அளவுக்கு ஐஸ்வர்யா

 

ஜெயி க்க   முடியவி ல்லை   என்றாலும் தன்னுடைய சிறந்த   ந டிப்பின்   கார ணமாக   தனக்கெ ன்று  அடையா ளத்தை   ஏற்ப டுத்திக்   கொண்டு ள்ளார். சமீப த்தில்   கொடு த்த   ஒரு பேட்டியில் தனக்கு   குடி ப்பழ க்கம்   இருந்த தாகவும்   எப்பொழுது   வே ண்டுமா னாலும்   குடி ப்பே ன்   என்றும்

 

கா லையில்   எழு ந்தவுட ன்   கு டிக்க   வேண்டும் என்று   தோ ன்றினா லும்   உடனே   கு டித் து     வி டுவேன்   என்று   கூறியு ள்ளார். ஆனால், தற்பொழுது அந்த   குடி ப்பழக்க த்தில்   இருந்து வெளியே வந்து   விட்ட தாகவு ம்   தனது மன   அழு த்தத்தி ற்கு   மரு த்துவ ரை   சந்தி த்து   சி கி ச் சை   பெற்று   வருவ தாக   கூறியு ள்ளார்.

 

மேலும், தனக்கு   சொ ல்லிக்   கொ ள்ளு ம்   அளவிற்கு தங்கள் எதுவும் இல்லை என்றும் தன்னுடைய அம்மா   லட்சு மியிடம்   பேசவி ல்லையே   என்றும்   சொ ல்லியிரு ந்தால். ப ணம்   தே வைக்கா க   ஐஸ்வர்யா வீடு வீடாக சென்று அவர்   வீ ட்டிலே யே  தயா ரிக்கு ம்   சிவ ப்புக் கலை வி ற்பனை   செய்து   வருகின் றார்   என்று   கூறியு ள்ளார்…

 

Comments are closed.