ஹீரோ யினாக நடித்த முதல் படத்திலேயே இப்படி ஒரு காட்சியா.? நடிப்பின் உச்ச த்திற்கே சென்று செய்த நடிகை..!! வெளிவந்த வீடியோவை பார்த்து அதிர்ச் சியில் ரசிகர்கள்..!!

1,329

சினி மாவில்   ஏராளமான   குழ ந்தை   நட்சத்தி ரங்கள்   தற்பொழுது   அறிமுக மாகிக்   கொண் டிருக்கின் றார்கள். ஆரம்ப த்தில்   அவர்கள்   குழந் தை   நட்சத் திரமாக   இருந்தவர்கள் இன்று   கதாநா யகிகளாக   கூட அடிப்பதற்கு   வாய் ப்புகள்   கிடைத்து   சி னிமாவில்   நடித்துக்   கொண் டிருக்கின் றார்கள்.

 

அந்த வகையில் நடிகர் அஜித்தின் என்னை அறிந்தால் என்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   குழ ந்தை   நட்சத்திரமாக   த மிழ்   சினிமாவில்   அறிமுக மானவர்   தான் அனிகா என்பவர். அந்த   திரைப்ப டத்திற்கு   பிறகு ஒரு சில   திரைப்ப டங்கள்   நடித்து வந்து   கொண் டிருந்த

 

இவர் மீண்டும் நடிகர் அஜித்தின்   மக ளாக   விசுவாசம் என்ற   திரைப்ப டத்தில்   நடித்தி ருப்பார். எப்படி இவர்   ஆரம்ப த்தில்   இருந்து   குழ ந்தை   நட்சத் திரமாக   மற்றும்   நடி த்துக்   கொண்டி ருந்த   அனிகா தற்பொழுது   கதா நாயக   மாறி உள்ளார்.

 

ஆமாம்,   மலையா ளத்தில் உருவா கியுள்ள   ஓ மை டார்லிங் என்ற ஒரு   திரைப்ப டத்தில்   கதாநாயக அறிமுகம்   ஆகியு ள்ளார். இந்த   திரைப்ப டத்தின்   டிரைலர் நேற்று   வெளியாகி யுள்ளது. அந்த வகையில் அந்த ட்ரெய்லரை பார்த்த ரசிகர்கள்   அதிர் ச்சியா க   உள் ளார்கள்.

 

என்றால் அதில் வரும் சில காட்சிகள் அப்படி பலரின்   மன தை   வரு த்தியுள் ளது. இவருக்கு  கதாநாயாக   அறிமுக மான   முதல்   திரைப்பட த்திலேயே   கதாநா யகனுடன்   மிகவும்   நெரு க்கமான   காட் சிகளில்   நடித்து ள்ளார்.

 

அது இருந்தால் கூட   பரவா யில்லை   லி ப்லா க்   காட் சிகளும்   அவர் மிகவும்   தைரி யமாக   நடித்து ள்ளார். அந்த வகையில் இந்த வீடியோவை பார்த்த பல ரசிகர்கள்   அதி ர்ச்சியா க   உள் ளார்கள்…

 

 

Comments are closed.