தி ருமண மாகி 5 வயதில் குழ ந்தை இருக்கும் நிலையில் இந்த புகைப்படம் தே வையா.? கடற்க ரையில் கட்டு ப்பாட்டை இழ ந்து புகைப்படத்தை வெளியிட்ட நடிகை..!!

சி ன்னத்திரை   தொகு ப்பாளர்க ளில்   பிரபல மானவர்   தான் vj அர்ச்சனா. இவர் சன்   குடும்ப த்தில்   உள்ள இசை   தொலை க்காட் சியில்   பல   வருட ங்கள்   பணி யாற்றி   வந்துள் ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. அதன் பிறகு   சி னிமாவில்   வாய் ப்பு   வந்தது.

 

அந்த   வாய் ப்பை   மறு த்துவி ட்டு   vj வாக   பணிபு ரிந்து   வருகி ன்றார். அதன் பிறகு இவர் உனக்கு க்கு அஞ்சனா கயல் என்ற   திரை ப்பட த்தில்   நடித்த நடிகர் சந்திரமௌலி என்பவரை   கா தலி த்து   தி ரும ணம்   செய்து   கொண்டு ள்ளார்.

 

தற்பொழுது இவர் ஜீ   த மிழ்   தொலை க்காட் சியில்   தொகு ப்பாள ராக   பணியா ற்றி   வருகி ன்றார். இவருக்கு தற்பொழுது ஐந்து   வ யதில்   ஒரு   மக ன்   இருக்கி ன்றார். இப்படி இருக்கும் நிலையில்

 

கட ற்க ரையில்   உ ட்கார் ந்த   படி மிகவும்   க வ ர் ச் சி யா க   புகைப்ப டத்தை   எடுத்து அதனை   இணை யதள ங்களில்   வெளி யிட்டு ள்ளார். இந்த   புகைப்ப டத்தை   பார்த்த பல ரசிகர்கள்   தி ரும ணமாகி   5   வ யதில்

 

ஒரு   கு ழந் தை   இருக்கும் நிலையில்   இப்படி ப்பட்ட   புகை ப்படம்   உங்க ளுக்கு   தே வைதா னா   என்று பலரும்   ப லவிதமா ன   கரு த்துக்க ளை   வெளி யிட்டு   வருகின் றார்கள். அந்த   புகைப்ப டத்தை   தற்போது   நீங்க ளும்   பாருங்கள்…

 

Comments are closed.