நீ எல்லாம் எதுக்கு நடிக்க வர.? முன்னணி நடிகரை கே வலமா க பேசிய நாசர்..!! பதி லடி கொடு த்த நடிகர்..!!

2,587

நடிகர் நாசர் என்பவர்   த மிழ்   சி னிமாவில்   குணச்சி த்திர   நடிகராக வலம் வந்து   கொண்டிரு ப்பவர். இவர் தனது   ஆர ம்ப   காலகட் டத்தில்   ஒரு சிறு   திரைப்ப டத்தில்   தனது   வி ல் ல த் த ன மா ன    நடிப்பை   வெளிப்ப டுத்தி   ம க்கள்   ம த்தியில்   தனக்கென ஒரு   அங்கீகா ரத்தை   ஏற்ப டுத்திக்   கொ ண்டார்.

 

அதன் பிறகு   கொ ஞ்சம்   கொ ஞ்சமாக   தனது நடிப்பு   தி றமையி ன்   மூ லமாக   அவர் ஒரு   நடிகரா கவும்   ஒரு   சமய த்தில்   திகழ் ந்து   வந்து ள்ளார். மேலும்,   த மிழ்   சி னிமாவில்   முன்னணி நடிகராக தற்போது காலம் வரும் பொழுது தான் நடிகர் ஜீவா.

 

இவர்   த மிழ்   சி னிமாவின்   பிரபல   தயாரிப்பா ளரான   ஆர்.பி.சௌந்தரின்   மக ன்   ஆவார். இவர் தனது முதல்   திரை ப்படத் திலேயே   ம க்கள்   ம த்தியில்   பிரப லமாகிவி ட்டார்   என்று தான் சொல்ல வேண்டும். இவர் முதல்   திரை ப்பட த்தில்   நடிப்பத ற்காக

 

முதலில் நடிகர் நாசரிடம் தான்   ஆ சீர்வா தம்   வாங்கியு ள்ளார். அந்த   சமய த்தில்   நடிகர் நாசர் நீ   தயாரி ப்பாளரின்   மக னாக   இரு ப்பதால்   நடிகர் வந்து   வி ட்டாய்   என்று   கே வலமா க   பேசி உள்ளார். ஆனால், அதை எல்லாம் தனது   தி றைமை யின்   மூ லம்   தனக்கு நூற   அ ங்கீகார த்தை   ஏற்ப டுத்திக்   கொ ண்டார்.

 

மேலும்,   சமீப த்தில்   83 என்ற ஒரு   திரைப்ப டத்தின்   நடித்தி ருப்பார். அந்த   திரைப்ப டத்தை   பார்த்த நாசர்   க ண்கல ங்கி   உள்ளார். தனது   சிற ப்பான   நடி ப்பை   அதிக மாக   வெளிகா ட்டி   பாராட் டியும்   உள்ளார்…

 

Comments are closed.