தூங்கு இடமில் லாமல் பிளா ட்பார த்தில் தூங் கினேன்..!! இன்று தமிழ் சினிமாவில் பிரபல இயக்குனர்..!! காவ ல் நிலைய த்திற்கு கூட்டிச் சென்ற அ திகாரி..!!

1,085

சி னிமாவே   பொருத்தவரை இயக்குனராக   அறிமு கமாகிய   அதன் பிறகு நடிப்பில்   ஆ ர்வம்   கொண்டு நடித்து வருபவர்கள் ஒரு சிலர் இருந்து   வருகின் றார்கள். அந்த வகையில் இயக்குனர் சமுத்திரக்கனி என்பது ஒருவர். இவர் ஆரம்ப   காலகட் டத்தில்   பாலச்சந்தர்   இயக்க த்தில்   சீரியலில் இயக்க   வாய் ப்பு   இவருக்கு   வ ந்தது.

 

அதன் பிறகு தான்    திரைப்ப டங்களை   இயக்க   ஆரம்பி த்துள் ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. அதை ஏகே படங்கள் எதுவும்   ஓ டவி ல்லை   என்ற   காரண த்திலும்   மீண்டும் சீரியல் பக்கம் சென்று விட்டார். அதன் பிறகு இயக்குனர் சசிகுமார்   இயக்க த்தில்   சுப்பிரம ணியபுரம்   என்ற   திரைப்ப டத்தில்   ஒரு   மு க்கிய   கதாபாத்தி ரத்தில்   நடித்து

 

அதன் பிறகு மீண்டும்   வா ய்ப்புக ள்   வரத்   தொட ங்கியது. இப்படி ஒரு நிலையில்   சமீப த்தில்   கொடுத்த ஒரு   பேட் டியில்   தன்னுடைய ஆரம்ப   காலக ட்டத்தி ல்   சி னிமாவி ல்   பட்ட   க ஷ்ட ங்களை   பற்றி அவர்   வெளி ப்படை யாக   பகி ர்ந்துள் ளார். சினிமாவில் இருக்கும்   ஆ சையால்   தன்னுடைய அப்பாவை திறந்து 130 ரூபாய்   ப ணத்தை   தி ரு டி   கொண்டு சென்னைக்கு

 

அரை   ட் ரசுடன்   எங்கு செல்வது என்று   தெரி யாமல்   வந்தேன். அப்பொழுது ஜெமினி   பால த்திற்கு   கீழே இருக்கும்   பிளா ட்பார த்தில்   தான்   தூ ங்கிக்   கொண் டிரு ந்தேன். அந்த   சமய த்தில்   ஒரு   போ லீ ஸ்   அதிகாரி தன்னை   எ ழுப்பி   இங்கே   தூ ங்க க்   கூடாது என்று கூறி என்னை   கா வல்   நிலை யத்தி ற்கு   கூட்டி   செ ன்றார்.

 

அங்கு எனக்கு   செய் தித்தா ளை   விரி த்து   இங்கே படுத்து   கொ ள்   என்று சொன்னார். அதன் பின் காலையில் எனக்கு டீ   வா ங்கி   கொடு த்தது   அதன் பிறகு நான்   சி னிமாவில்   பற்றி   ஆ சையை   கூறினேன்.. அதற்கு அந்த   போ லீ ஸ்   அதிகா ரி   இப்பொழுது நீ   சி னிமாவில்   நுழைய   மு டியாது.

 

அதனால் நீ   வீட் டுக்கு   செல் என்று   சொ ன்னார். அதற்கு நான் டி நகருக்கு எப்படி செல்ல வேண்டும் என்று கேட்டு   அங்கி ருந்து   சென்று அதன் பிறகு தன்னுடைய   சி னிமா    பயண த்தை    ஆரம்பி த்தேன்   என்று   சமுத்திர க்கனி   தன்னுடைய   சி னிமா   பயண த்தைப்   பற்றி அதில்   கூறியு ள்ளார்…

 

Comments are closed.