பிரஸ் மீட்டில் திடீரெ ன்று நடிகைக்கு முத் தமிட்ட கூல் சுரேஷ்..!! அதிர் ச்சியில் நடிகை செய்த காரி யம்.? வெளிவந்த வீடியோ உள்ளே..

ஒரு   காலகட் டத்தில்   தொடர்ந்து ஏராளமான   திரைப்ப டங்களில்   காமெடி நடிகராக நடித்து வந்தவர் தான் கூல் சுரேஷ். எந்த திரைப்படம்   வெளிவ ந்தால்   அவரிடம் விமர்சனம்   கேட் பதை   பற்றிய   கன வு   வாடிக் கையாக   வைத்தி ருக்கின் றார்கள். சமீபத்தில் கூல் சுரேஷ் பிரபல நடிகை ஒருவருக்கு   மு த்தம்   கொடுத்தது தற்பொழுது   வைர ளாக   பரவி   வருகி ன்றது.

 

இவர்   பெ ண்களி டம்   நெரு க்கமா க   பழகுவ தை   வழக் கமாக   வைத்து   வருகி ன்றார். அந்த வகையில் பேட்டியின் பொழுது   பக்க த்தில்   ஏதாவது   பெ ண்   இரு ந்தால்   அவரின் மீது   கை யை   போடுவது   கன்ன த்தை   பிடி த்து   கி ள்ளுவ து   போன் றவற் றை   செய்து   வந்து ள்ளார்.

 

அந்த வகையில் இந்த முறை சாக்ஷி அகர்வால் இவரிடம்   சி க்கிக் கொண் டார். நடிகை சாக்ஷி நடிப்பில் நான் கடவுள் இல்லை என்ற   திரை ப்படம்   நேற்று   வெளி யானது. அந்த வகையில்   ப்ரீ மியர்   ஷோவை சாக்ஷி பார்த்தேன் விட்டு   வெ ளியே   வரும் பொழுது

 

நடிகர் கூல் சுரேஷ்   பத்திரி க்கை யாளர்க ளிடம்   புகழ் ந்து   தள்ளி பேசி   வந்துள் ளார். அப்பொழுது அவருடைய அருகில் நின்ற சாக்ஷி   தோ ள்   மீது   கை யை   போட்டு   பேசிக்கொ ண்டு   இருந்தார். தி டீரெ ன்று   யாரும்   எதி ர்பார் க்காத   நேர த்தில்   அவருக்கு   மு த்தம்   கொடுத்து ள்ளார்.

 

ஒரு முறை இல்ல மூன்று முறை   மு த்தம்   கொடுத்து ள்ளார். அதை சற்றும   எதி ர்பார் க்காத  சாக்ஷி    சிரி த்துக்   கொண்டு   தன் னுடைய   கோ பத் தை   கட் டுப்ப டுத்தி   உள்ளார். அந்த வீடியோ தான் தற்போது   இணைய த்தில்   வைர லாகி   வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.