என்னது, டிடி-க்கு இரண்டாம் திரும ணமா.? முதன்மு றையாக வெளிவ ந்த தகவல்..!! மாப்பி ள்ளை இந்த பிரப லமா.?

4,676

தற்பொழுது இருக்கும்   காலகட் டத்தில்   நடிகர்   நடிகைக ளுக்கு   எந்த அளவு ரசிகர்கள்   இருக்கின் றார்களோ   அதே அளவிற்கு   சின்னத்தி ரைகள்   நடிக்கும் நடிகர்   நடிகைக ளுக்கு   இருந்து   வருகின் றார்கள். அதையும் தாண்டி   தொகுப்பா ளராக   நிகழ் ச்சிகளை   தொகு த்து   வழங்கும்   தொகுப்பாள ர்களுக்கும்

 

மிகப்பெரிய ரசிகர்கள்   பட் டாளம்   இருக்கி ன்றது. அந்த வகையில் விஜய்   தொலைக்கா ட்சியில்   பல ரசிகர்களை   கவர் ந்து   வந்தவர்   தான் திவ்யதர்ஷினி என்பவர். இவர்   கிட்ட த்தட்ட   20   ஆண்டுக ளுக்கும்   மேலாக முன்னணி   தொகு ப்பாளர்க ளின்   ஒருவராக   திகழ் ந்து   வருகி ன்றார்.

 

இப்படி ஒரு நிலையில் இவருக்கு விரைவில்   ம றும ணம்   நடக்க   இருப்ப தாகவும்   அதுவும் கேரளாவில் வசித்து வரும் ஒரு   தொ ழிலதிப ரை   தி ரும ணம்   செய்ய   போவ தாக   பல தகவல்கள்   வெளிவ ந்துள் ளது. இதைப் பற்றி சமீபத்தில்

 

ஒரு பேட்டியில் திவ்யதர்சனியின் அக்காவும் நடிகை மன பிரியதர்ஷினி இடம்   கேட் கப்ப ட்டது. அதற்கு அவர் எனக்கு ஒன்றும்   தெரிய வில்லை   இதை ப்பற்றி   நான் என்னுடைய   த ங்கை   திவ்யதர்ஷினி இடம்   கே ட்ட   பொ ழுது   கூட

 

அவர் கூலாக எனக்கு யார் என்று   தெரிய வில் லையே   என்று   பதி லளித் துள்ளார். இதைப்   பொ றுத்தவரை   இது முற்றிலும்   வத ந்தி யா னா   தகவல் என்று அவர்   தெரி வித்து ள்ளார். இவர் அளித்த தகவல் தான்   இணைய த்தில்   வைர ளாகி   வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.