ஒரே நாளில் மூன்றா வதாக நடிகர் உ யிரி ழப்பு..!! சோக த்தில் திரையு லகம்..!! இந்த முன்னணி நடிகரா என்று அதிர் ச்சியி ல் ரசிகர்கள்..!!

142,015

இயக்குனர் மாரி செல்வராஜ்    இயக்க த்தில்   கடந்த, 2018 ஆம் ஆண்டு வெளியான   ப ரியேறும்   பெ ருமாள்   திரை ப்ப டம்   மக்கள் மற்றும் ரசிகர்கள்   ம த்தியில்   நல்ல   ஆதர வை   பெற்ற   பல்வேறு   விருதுக ளை யும் கு   வித்த து. இந்தப்பட த்தி ல்   கதிர், ஆனந்தி, யோகி பாபு   போ ன்ற   பல்வேறு நடிகர்கள் நடித்து   இ ருந் தார் கள். அதேபோல் ஒரு   காட் சியில்   வந்தாலும்   ர சிக ர்கள்   ம னதி ல்

 

நீ ங்கா த   இ டத் தைப்   பி டித்த து   போல நடிகர்கள்   இரு க்கி ன்றா ர்கள். அதை   மிகவு ம்   முக்கியமான   ஒருவர் கதிரின்   தந் தையாக   நடித்த தங்கராஜ் அவர்கள். இந்த படத்தில் கலை   கூ த்தாடி   அவரும் இவரும்   கூ த்தாடிக ளி ல்   பெ ண்வே ட ம்   போ ட்டு   ஆ டுவார்.

 

அதன் பிறகு   பெ ண் ணை   போன்ற   தோற் றத்தில்   இருப்பார். மேலும், இந்த படத்தில் ஒரு   கா ட்சி யில்   நி ர் வாண மா க   நடி த்த   இருப்பா ர். நடிகர் இயக்குனர் மாரி செல்வராஜ் ஒரு    கிராம த்திலி ருந்து   அழை த்துவந்தா ர். இவரை இரவில்   வெள்ளரி க்காய்   தோட்ட த்தில்   காவ லுக் காக   படுத் துக்   கொண்டு   இருந்த

 

அவரை எழுப்பி   ஒப்பாரி   பா ட லை   பா ட வை த்து   பின்னர் இவர்   அந்த   ப டத் திற்கா க   தே ர் வு   செய்தா ர்   மாரி செல் வரா ஜ். இப்படி இருக்கும் நிலையில் இன்று 5 மணி அளவில் தங்கராசு என்பவர்   உட ல்   நல க்கு றைவின்   கார ணமாக   கா லமாகி   உள்ளார்.

 

மேலும், இவரது   இற ப்பி ற்கு   பலரும்   இர ங்க ல்   தெரிவி த்து   வருகின் றார்கள். அந்த வகையில் இவரை   சி னிமாவில்   அறிமு கம்   செய்து வைத்த இயக்குனர் மாரி செல்வராஜ் தனது   விட்டுவி ட்டார்   பக்க த்தில்   தனது   உ ருக்கமா ன   பதிவை   வெளியிட் டுள்ளார்…

 

Comments are closed.