ஏன் எனக்கு மட்டும் இது செட் ஆகவி ல்லை..!! பல நாடுக ளுக்கு சென்றும் விஜய்க்கு தீராத பிர ச்ச னை..!! வரு ந்தும் விஜய்..!!

2,793

த மிழ்   சினிமாவில் இன்று   தவிர் க்க   முடியாத நடிகராக இருந்து வருபவர் தான் நடிகர் விஜய். இவர்   சமீப த்தில்   பீஸ்ட் என்ற   திரைப்ப டத்தில்   நடித்து இருந்தார். அந்த திரைப்படம் பெரிய அளவில் வரவேற்பு   பெறவி ல்லை. இதனை தொடர்ந்து அந்த படத்திற்கு பிறகு அவரிடம்   ஏரா ளமான   மாற்ற ங்கள்   மாறி உள்ளது.

 

அந்த வகையில் மனதளவில் அல்லது உடல் அளவிலோ எந்த ஒரு   மாற் றமும்   இல்லை. மேலும், சமீப   கால மாக   இவர் மீது   ஏரா ளமான   குற்ற ச்சாட் டுகள்   வைக்க ப்பட்டு   வருகின்றது. அந்த வகையில் ஒவ்வொரு முறையும்

 

நடிகர் விஜய் பார்க்கும் பொழுது அவருடைய   ஹே ர்   ஸ்டைல் வேறு ஒரு   வி தமாக   உள்ளது. மேலும், பலவி தமான   விக்கை   பய ன்படுத்தி   வருவதாக   க லாய்த்து   வருகின் றார்கள். மேலும், இதே   தலை முடி   உதி ர்வை   கட்டுப்ப டுத்த.

 

இவர் அமெரிக்கா மற்றும் இங்கிலாந்து போன்ற பால் ஒரு   நாடுக ளுக்குச்   சென்று   ட்ரீட்மெ ன்ட்   செய்து   வந்து ள்ளார். ஆனாலும், இதற்கான தீர்வு இன்னும் தீரவில்லை. அதனால் என்ன செய்வது என்று   தெரியா மல்   நடிகர் விஜய்   தவிர் த்து   வருகி ன்றார். சமீபத்தில் பனையூரில் ரசிகர்களை சந்தித்த பொழுது கூட

 

அவர்   வித் தியாசமா க   ஹே ர்   ஸ்டைலுடன் காரில் இருந்து   வந்து ள்ளார். அந்த சமயத்தில் அவருடைய   மு டியை   பார்த்து ரசிகர்கள்   அதிர் ச்சியா னார்கள். அப்பொழுது கூட்டத்தில் இந்த முடி   செ ட்   ஆகவி ல்லை   என்று கூட சில   ச லசல ப்புக ள்   ஏற்பட்டது…

 

Comments are closed.