இதை பண் ணுனா தான் வாய் ப்பு கொடுப்பீ ங்களா.? வாய் ப்புக் காக இப்படி ஒரு செயலை செய்ய தொட ங்கிய நடிகை..!! ரசிகர்க ளுக்கு அதி ர்ச்சி தகவலை கொடுத்த நடிகை..!!

1,084

சினிமாவை   பொரு த்தவரை    ஆரம்ப   காலகட் டத்தில்   வாய் ப்புக்கா க   ஒரு சிலரும் பின்   வா ய்ப்பு   இல்லாத   சமய த்தில்   வாய் ப்பு   வாங்க வேண்டும்   என்பத ற்காக   பலரும் பல   வித மான   செயல்களை செய்ய    தொட ங்கி   கொண் டிருக்கின் றார்கள். அது   சி னிமா   மட்டுமல் லாமல்   சின்ன த்திரைக ளும்   அது நடந்து   கொண் டிருக்கி ன்றது.

 

அந்த வகையில் தற்பொழுது சின்ன திரையில் பிரபலமாக இருந்து தனக்கென ஒரு   அ ங்கீகார த்தை   ஏற்படுத்திக் கொண்டு அதன் பிறகு   வெள் ளித்தி ரைக்குள்   வந்து தனக்கென ஒரு  ரசிகர்களை   ஏற்ப டுத்திக்   கொள் கின்றா ர்கள். அந்த வகையில் நடிகை வாணி போஜன் என்பவரும் ஒருவர்.

 

தற்பொழுது இவர்   வெ ள்ளித்தி ரியில்   கதாநா யகி   நடித்து   வருகி ன்றார். அந்த வகையில்   தெலு ங்கில்   அறிமுகமாகி   மீ க்கு   மாத ர்மே   செ ப்தா   என்ற    திரை ப்பட த்தில்   நடித்திரு ந்தார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. இதனை தொடர்ந்து நடிகர் விக்ரம்   நடி ப்பில்   வெ ளியான   மகான்    திரை ப்பட த்தில்   நடிகை வாணி போஜன்   நடி த்திரு ந்தார்.

 

ஆனால், அந்த    திரை ப்பட த்தில்   அவரது   கா ட்சிகள்   நீக்க ப்பட் டுவி ட்டது. அதன் பிறகு   பெரித ளவு   வா ய்ப்புக ள்   கிடை க்கும்   என்று   நினை த்து   அவரு க்கு   தற்பொழுது   வாய் ப்புக ள்   கிடை க்காம ல்   இருந்து   வருகி ன்றது. அதற்கு   கார ணம்   க வ ர் ச் சி   காட் டாமல்   இருந்து வருவதன் தான்

 

பெ ரிய   கா ரணம்   என்று   குறி ப்பிடுகின் றார்கள். இவர்   சி ன்னத்தி ரையில்   குடு ம்பபா ங்கான   கதாபா த்திரத்தி ல்   நடித்த   ரசிக ர்கள்   ம னதை   க வர்ந்தவ ர்   வெள் ளித்தி ரைகளு ம்   இதே போன்று   இரு க்கலாம்   என்று    க வ ர் ச் சி     காட்டா மல்   இருந்து   வந்துள் ளார்  நடிகை வாணி போஜன்.

 

அதன்   கார ணமாகவே   இவருக்கு   பெ ரிதாக   வாய் ப்பு   கிடை க்காமல்   இருந்து   வருகி ன்றது. தற்பொழுது   த ன்னுடை ய   பட   வா ய்ப்பு க்காக   அடு த்தபடி யாக    க வ ர் ச் சி   காட்ட   த யாரா கிவி ட்டதாக   பல   தகவல்கள் தற்போது   ச மூகவலை த்தள   பக்க த்தில்   வைர ளாகி   வருகி ன்றது. இந்த தகவலை   கேட்ட வுடன்   பல ரசிகர்கள்   அதி ர்ச்சி யாகி   உள்ளா ர்கள்…

 

Comments are closed.