என் னிடம் இப்படி ம ட்டும் நடந் துகிட்டா அவ்வ ளவுதான்..!! தன் னுடைய ஆதங் கத்தை வெளிகா ட்டிய நடிகை..!! அடப் பாவமே, பட ப்பிடிப் பில் இந்த நடி கைக்கு இப்படி எ ல்லாம் நட ந்துள் ளதா.?

825

நடிகை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ்   த மி ழ்   சி னிமா வை   தனது   நடி ப்பு   தி ற மை யால்   ஒரு   கல க்கு   க லக்கி   கொ ண்டு   வரும் நடிகை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ். இவர் தற்போது   கோ லிவுட்   நடி கைகள்   அனை வர்க் கும்   இவர் ஒரு   போட் டியா கவே   இருந்து   வருகி றார். இவர்   தமி ழில்   தனது முதல்   ப டமான   நீ தானா அவன்   எ ன்னும்    திரை ப்ப டம்   மூ ல ம்   சி னி மா   தி ரை க்குள்   அறி முகமா னவர்.

 

இவர் அதற்கு முன்பு   சி ன்ன   தி ரை யில்   சன் டிவியில்   ஒளி ப்ப ர ப்பு    ஆனா   அச த்த   போ வது   யாரு   எ ன்னும்   ஷோவி ன்   மூ லம்   சி னிமாவி ல்   நு ழை ந்தார். இவர் பின்பு நடன   ஷோ வன   மானாட    மயி லாட   எ ன்னும்   ஷோவின்   வெ ற்றியா ளர்   இவர் தான். மேலும்,   சின் னத்தி ரையில்   முதன்   மு தலில்த னது

 

தி ரை யுலக   பய ணத் தை   துவ ங்கி   த ற்போது   வெ ள்ளி த்தி ரை யில்   முன் னணி   ந ட்சத்தி ரமாக   ஜொ லித் து   வரு கிறார்   நடிகை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ். இவர் பா. ரஞ்ஜீத்    இய க்க த்தில்   வெளி யான   அட்ட க த்தி   திரை ப்பட த்தி ன்   மூ லம்   பிர பல மா னார்   என்பது   குறி ப்பிடத்த க்கது. முதலில்   குண ச்சித்திர   கதாபா த்திரத்தில்   நடித்து வந்த

 

பிறகு   கா க்கா   மு ட்டை   திரை ப்பட த்தின்   2   குழ ந்தை க்கு   அ ம்மாவா க   நடித்து   அச த்தியிரு ப்பார். அந்த   திரை ப்படம்   நடிகை ஐஸ்வர்யா   ராஜே ஷுக்கு   ஒரு   திரு ப்புமு னை   படமாக   அமை ந்தது   என்று தான்   சொ ல்லவே ண்டும். தற்போது    சூழ ல்   என்றவர்   வெ ப்   சீரி ஸில்   நடிகை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ்   நடித்து ள்ளார்.

 

அந்த வகையில்   சமீப த்தில்   நடந்த ஒரு   நிக ழ்வை   பே ட்டியில்   கூறியு ள்ளார். அது   எ ன்னவெ ன்றால்   தன்னிடம் எப்படி   செ ட்டில்   வே லை   வா ங்க   முடியும் என்று   இயக்கு னர்கள்   பட ப்பிடிப் பின்போது   மூ ஞ்சி யை   காட் டிவிட் டால்   தன்னால்   நடி க்கவே   மு டியாது   என்று   கூறி னார்.

 

மேலும்,   த ன்னிடம்   ச மூகமா கவே   இதுவரை தன்னை   இய க்கிய   இயக்கு னர்கள்   பு ஷ்கர்   காய த்ரி   குறி ப்பிட் டு   சொல் லியுள் ளார். நாங்கள் எழுதிக் கொடுத்த   வச னத்தை   அப்ப டியே   பே சுங்க   ஸ் கிரி ப்ட்   இருப்பது   போ ன்றே   நடந்து வாங்க என்று   சொன் னால்   கூட நான்

 

க டுப்பா கி   வி டுவேன்   என்னை எந்த   அளவி ற்கு   கூ லா க   வைத்தி ருக்கிறா ர்களோ. அப்போது தான் தன்னால்   இய ல்பாக   நடிக்க   மு டியுமென் று   தன்னு டைய   கோப த்தை   வெ ளிக்கா ட்டி   உ ள்ளார். இந்த   த கவல்   தான் தற்பொழுது   வைர ளாகி   வ ருகின் றது…

 

Comments are closed.