ச ற்றுமு ன் பிரபல வி ல்ல ன் தூ க்கி ட்டு த ற்கொ லை..!! அதி ர்ச்சி யில் திரையு லகம்..!! க ண்ணீர் வி ட்டு கத றும் குடும் பத்தி னர்..!!

77,488

கடந்த, சில   ஆண் டுக ளாக   திரை   உ லகில்   இரு க்கும்   பல   பிரப லங்க ள்   தி டீரெ ன்று   மர் மமா ன   மு றையி ல்   உ யிரிலி ருந்து   வருகி ன்றா ர்கள். அதை   ப லரும்   சொ ந்த   பிர ச்ச னை   கார ணமாக   உ யிரிழந் து   வரு கின்றா ர்கள். அந்த வகையில்   ஓ டியா   மொழி நடிகர்   ரா ய்மோக ன்   ப ரிடா   என்பவர் அவரது   வீ ட்டி ல்   தூ க் கி ட் டு    த ற் கொ லை

 

செய்து   கொண்டு ள்ளார். அவருக்கு தற்பொழுது 58   வ யது   தான்   ஆ கின்ற து. மேலும், அவரது   உ ட ல்   தூ க் கி ல்   தொ ங்கிய   படி காலையில் அவரது   குடு ம்பத்தி னர்   கை ப்பற்றியு ள்ளார். அதன் பிறகு   போ லீ சா ர்   அவரது   உ ட லை   கை ப்ப ற்றி   பி ரே த   ப ரி சோ த னை   செய்ய

 

அ னுப் பி   உ ள்ளா ர்கள். மேலும், இந்த நடிகரின் இந்த   மு டிவா ல்   சி னிமா   து றையி னர்   ப லரும்   அதி ர்ச்சி யாகி   உள் ளனர். மேலும், நடிகர்  ரா ய்மோக ன்   ப ரிடா    என்   வீ ட்டிற் கு   திரை ப்பிரப லங்கள்    செ ன்று   அ ஞ்ச லி   செலுத்தி   வருகி ன்றா ர்கள். இவர்   கி ட்டத்த ட்ட   100 க்கும்

 

மே ற்பட்ட   திரை ப்படங்க ளில்   வி ல்ல னாக   நடித்து   இருக்கி ன்றார்   என்பது   குறிப் பிடத்த க்கது. மேலும், 15   பெ ங்கா ளி    திரை ப்பட ங்களி லும்   நடி த்துள் ளார்    என்பது   குறிப் பிடத்த க்கது. இப்படி ஒரு நிலையில் இவர் இப்படி ஒரு   மு டிவு   எடு ப்பார்   என   கொ ஞ்சமு ம்   எதி ர்பாரா த

 

சி னிமா   துறை   பிர பலங்க ள்   ப லரும்   அவருக்கு   இ ர ங் க ல்   தெ ரிவி த்து   வருகி ன்றா ர்கள். இந்த   இ ழ ப் பு   திரை யுலக ம்   மட் டுமல் லாமல்   அவரது   குடு ம்பத் தையும்   பெரும்   அதி ர்ச்சி யை   ஆ ழ்த்தியு ள்ளது   என்று தான்   சொ ல்ல   வேண் டும்…

 

Comments are closed.