நடிகை இனி யாவின் அக் காவை பார் த்துள்ளீ ர்களா.? என்னது, அவரும் ஒரு பி ரபல நடிகை தானா..!! எதி ல் நடி த்துள் ளார் தெரி யுமா.? த கவலை கேட்டு அ திர் ச்சி ஆனா ரசிக ர்கள்..!!

த மிழ்   சி னிமா   உ லகி ல்  மிக   பி ரபல மான   நடிகை   எ ன்றல்  இனியா. இவர் 2005ஆம் ஆண்டு   மலை யாள த்தில்   வெ ளிவ ந்த   சைரா என்ற   பட த்தின்   மூ லம்   சி னிமாவு க்கு   அ றிமுக மானார்   எ ன்ப து   குறி ப்பிட த்தக்கது. அதனைத்   தொட ர்ந்து   2011ஆம் ஆண்டு நடிகர் விமல்   நடி ப்பில்   வெ ளியா ன   வாகை   சூ டவா  என்ற   திரை ப்பட த்தின்   மூ லம்   த மிழ்   சி னிமாவி ற்கு   அ றிமுகமா னார்.

 

அந்த   பட த்தி ற்காக   இவர்   தே சிய   விருதும்   வெ ன்று ள்ளார். அந்த படத்தை   தொடர் ந்து   இவர்  மௌ னகுரு, அம் மாவின் கை ப்பேசி, சென்னையில் ஒரு   நா ள், மா சாணி, நான் சிகப்பு   ம னிதன்   உள்ளிட்ட பல   பட ங்க ளில்   நடி த்துள் ளார்   எ ன்ப து   குறி ப்பிடத்த க்கது.

 

அதனைத்   தொட ர்ந்து   மலையாள படங்களில் இவர் நடித்து 2010ஆம் ஆண்டு   த மிழி ல்   வெ ளியா ன   பாடகர் சாலை என்ற   பட த்தின்   மூ லம்   அ றிமுக மானார். அதன் பின்னர்   த மிழி ல்   எ ண்ண ற்ற   பட ங்க ளில்   இவர் நடித்து   வ ருகி ன்றார். மேலும் இவர் பொட்டு என்ற   பட த்தில்   நடி த்துள் ளார். மேலும் நடிகை இனியாவை பற்றி  ஏ ராளமா ன   வி ஷய ங்கள்   வெ ளிவ ந்து   கொ ண்டிரு க்கிறது.

 

அந்த வகையில் இவருக்கு   உ ருவாக்கியிரு ப்பது   பலரு க்கும்   தெரி யாத   ஒரு   வி ஷயம்  அவரும் ஒரு நடிக ர்தான்   என்பது   ப லரும்   அறி ந்திரா த   ஒரு   த கவல். நடிகை  இ னியாவி ன்   அக்கா பெயர்   ஸ் வாதி  ராதா நடிகை இனியாவை   போ லவும்   இவரும் ஒரு   ந டிகை தான்.

 

ஆர ம்ப த்தில்   சி ன்னத்திரை யில்   நடித்து   அத ன்பி ன்னர்   பட ங்க ளில்   நடி க்கின் றார். மேலும் இவர் சன் தொலை க்காட் சியில்   ஒளிபர ப்பாகி   பெரும்   ஹி ட்ட டித்த   லட்சுமி ஸ்டோர் என்ற   தொட ரில்  உமா என்ற   க தாபா த்திர த்தில்   நடி த்திரு ப்பார்   இவர்தான்  நடிகை   இ னியா வின்   சகோ தரி  ஸ் வாதி  ராதா…