பிரபல நடிகர் பெரிய க ருப்பு என் னவா னார் தெரி யுமா.? அட கொடு மையே இவரு க்கா இப்படி ஒரு ப ரிதாப மான நி லைமை.? அ திர் ச்சிய ளிக்கும் த கவல் உள்ளே..!!

816

சி னிமா வை   பொறு த்தவ ரை  பல   நடிக ர்கள்   நடிகைகள் நடித்து   பி ரப லம்   ஆ கிவிடு கிறா ர்கள். ஒரு சிலர் மற்றும் பட   வா ய்ப்பு   இல் லாமல் அந்த படத்துக்கு பிறகு என் னவாண ர்கள்  என்று  தெரி யாமல்  போய் விடு கிறது. அந் தவகை யில்   கடை சிவ ரை   குண ச்சி த்திர   நடிகர்கள் ஆகவே நடித்து சினிமாவை விட்டு போன நடிக ர்கள்   ஏரா ளம்   உண்டு. அந்த வகையில் விருமாண்டி, ஆடுகளம் என பல   திரை ப்பட ங்களில்   நடித்து இன்று வரை நம் மனதில் நிற்பவர் நடிகர் பெரிய கருப்பு தே வ ர் என்பவர். இவர் 18 செப்டம்பர் 1936ஆம் ஆண்டு அன்று   பிற ந்தார்.

 

அதனை   தொடர் ந்து   த மிழ்   சினி மாவின்   கதா பாத்தி ர   கலை ஞரும்   மற்றும்   நாட்டு ப்புற   பாடகர் ஆவார். இவர் சுமார் 50   ஆ ண்டுக ளுக்கு  முன்பு   திரு சங் கரதா ஸ்   சுவா மிகள்   அவ ர்க ளால்   தொட ங்க ப்பட்ட  நாடக க்குழு வில்   இவர் மேடை கலைஞராக   இரு ந்துள் ளார்   எ ன்ப து   குறி ப்பிடத க்கது. மேலும் மேடை கலைகளில் சிறந்து விளங்கிய  இவருக்கு. அதன் பிறகு இவருக்கு சினிமா   வா ய்ப்புக ள்   வ ரதுவ ங்கியது.

 

பின் சினிமா துறையில்   நுழை ந்தத ற்கு   பிறகு இவரது   நடி ப்பா லும்   மட்டும்   நா ட்டுப்பு ற   பாடல்களை பாடி சி னிமா த்துறை யில்   மிகவும்   பி ரப லம்   அடை ந்தார். இயக்குனர்   பா ரதிரா ஜாவின்   ம ண்வாச னை   மற்றும் இசை யமை ப்பாளர்   கங்கை   அ மர னின்   க ரகாட்ட க்கா ரன்   என   உ ள்ப ட்ட   ஏ ராலமா ன   திரை ப்பட ங்களில்   நடி த்துள்ளார்.இவர் சுமார் 200க்கும் மேற்பட்ட   பட ங்க ளில்   நடி த்து ள்ளார்.

 

பின்னர்   உ லகநா யகன்   கம லஹாச ன்   நடி ப்பில்   வெளி யான சூப்பர்   ஹி ட்   திரை ப்ப டம்   தான்   வி ருமா ண்டி   என்ற   திரை ப்பட த்தில்   தி ருவி ழா   பாடலை   பா டி   அச த்தி  இரு ப்பார் நடிகர் பெரிய கருப்பு தேவர். இந்த பாடலால் நடிகர்  கமல ஹா சன் அவர்களது   ம ன தை   ஈர்த்த வகையில் இவருக்கு   அடு த்தடு த்த வாய் ப்புகள்  நடிகர் கமல்   அவ ர்க ளால்   கொடு க்க பட்டது.

 

நடிகர் பெரிய கருப்பு தே வர் க்கு  நா ன்கு   ம கன்க ள்   உள்ளா ர்க ள். இவரது   இளை ய மக னான   வி ருமா ண்டி  இயக்குனர் கா.பி ரண சி ங்கம்   பட ம்   மூ லம்   இய க்கு னராக   தமி ழ்   சினிமாவில்   அ றிமுக மானவர். மேலும்  க டைசி யா க   ஆடுக ளம்   படத்தில்  நடித்தத ற் கு   பிறகு   சினி மாவை   விட்டு  மூன்று   ஆண்டு கள்  விலகி  இ ருந்த  நி லையில்

 

நடி கர்  பெரிய கருப்பு தே வ ர் 2012 செப் டம்ப ர் 10ஆம் தே தி அன்று  சா லிகிரா மம்   அருகி லிரு ந்த  இ வரது இல்ல த் தில்   திடீ ரெ ன் று   மா ரடை ப் பு   ஏற் பட்டு   மரு த்து வமனை க்கு   அழை த்துச்   சென் றா ர்கள்  பின் பு  அவருக்கு   சிகி ச் சை   அளித்து வந்த நிலையில்  இறு தியில்   சிகி ச் சை  ப லனி ன்றி   நடிகர்  பெ ரிய கரு ப்பு தே வ ர்   உயி ரிழ ந்தார். அதை கேட்ட   திரை   பி ரபல ங்கள்   இ ரங்க ல்   தெ ரிவி த்து   வந் தார்கள்…

 

Comments are closed.