90களில் கொ டிகட் டிப் பறந்த நடிகை ஷர்மி லியா இது.? தற் போது எப்படி இருக் கிறார் தெரி யுமா.? ஆளே அடை யாள ம் தெரி யாத அளவு க்கு மாறி விட் டார்..!! ஷா க் ஆகும் ர சிக ர்கள்..!!

த மிழ்  சினிமா வில்  நடிகை களு க்கு  வரவேற்பு சில  கா லம் தான்  அ திலு ம்   க வ ர் ச் சி    ந டிகைக்கு  வாய்ப்பு   கொடுக் காமல்  க தாநாயகி களுக்கு  க வ ர் ச்சி   வருவத னால் மத்த க வர் ச்சி   நடிகை களுக் கு  சில படங்கள் மட்டுமே வரு கின்றது. இந்நிலையில் 80 மற்றும் 90களில்   க வ ர் ச்சி  நடிகையாக மற்றும் கு ணச்சித் திர  ந டிகையா கவும்   நடி த்தவர் தான் நடிகை ஷர்மிலி.

இவர் 13 வயதில் குரூப்   டான் ஸரா க   அறிமு கமானார். அதன் பிறகு நடிப் பின் மீது இருந்த  ஆர்வ த்தா ல்   சி று   சி று   வேடங் களில் நடிக்கத் தொடங்கி   அனைவ ரையும்   க வர்ந் து நடி கையாக மாறி னார்.

குறிப்பாக இவர் கவுண்டமணி, வடிவேலு, விவேக் போன்ற முன்னணி காமெடி   நடி கர்க ளில் பட த்தில்   அவருக்கு   ஜோடியாக   ந டித்து ள்ளார் என்பது குறிப்பிட த்தக்கது. இவர்  தி ரு மணத்தி ற்குப்   பின்  க ணவ ன்   வெளி நாட்டில்  செட்டில்  ஆனார்.

பிறகு  கண வருடன்   ஏற்பட்ட   கருத்து   வேறு பாடு   காரண மாக  அவரிட மிரு ந்து    வி வாக ரத் து    பெற்று பிரிந்து  ம றுபடி யும்  சென்னைக் கு  தி ரும்பி  வந்துவி ட்டார்.  இவருக்கு  தி ரு மண ம்   ஆ ன போதும்  பல  படங் களில்  நல்ல  கதா பாத்திரங் களில்  நடிக்க வாய்ப்புகள் கிடைத்த தால்.

அப்போது   க ணவ ரின்   பேச்சைக்   கே ட்டு  விட் டுவிட் டாரா ம். ஆனால் இப்போது இவர் பட வா ய்ப்புக ளை  தேடி ச்  சென் றாலும்  கிடைக்க வில்லை என   வரு த்தத் துடன்   கூறியு ள்ளார். இவருக்கு குறைந்த வயது தான் ஆகிறது என்றாலும்   உ ட ல்   பரும ன்   கார ணமாக

இவருக்கு அ ழகா ன   அம்மா    வேட த்தில்  நடிக்கவும்   வி ல் லி   க தாபாத்தி ரத்தில்  நடிக்கும் மட்டுமே சிலர் அழை க்கின் றார்கள்   பட வாய்ப் புகள்   கிடைக்க வில்லை என்றாலும்   சொ ந்த கா லில்   நிற்க வேண்டும் எ ன்கிற   உறு தியு டன்   ஈ வன்ட்   பி ளானர்  செய்து கொண்டு இரு ப்பதாக கூ றினார்…